آموزش توابع رشته ای در php به زبان ساده

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
توابع رشته ای در php
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 10 دقیقه
Banner Image

پی اچ پی بیش از ۷۵ تابع دستکاری رشته را در بر می گیرد که از عملکردهای متفاوتی پشتیبانی می کند این عملکردها را می توان از تکرار و معکوس کردن رشته ها تا مقایسه و نیز جستجو-و-جایگذاری آنها مرتب کرد.

برخی از این توابع مهم به شرح زیر هستند:

تابع توضیح

( )addcslashes

این تابع رشته ای را بازمی گرداند که قبل از هر کاراکتر مشخص شده در رشته یک بک اسلش آورده شده است.
( )addslashes

کاراکترهای ویژه ی ECS درون یک رشته با بک اسلش ها

( )bin2hex

این تابع برای تبدیل کردن هر رشته ای از کاراکترها به مقادیر هگزا دسیمال به کار می رود.
( )chop

این تابع فضای خالی یا دیگر کاراکترهایی که در رشته آورده شده است را از انتهای رشته حذف می کند.

( )chr

این تابع برای دریافت یک مقدار کاراکتر ویژه ی مقدار ascii به کار می رود.
( )chunk_split

این تابع همه رشته های داده شده را به بخش های کوچکتر با طول تعریف شده؛ تقسیم می کند.

( )convert_cyr_string

این تابع برای دیکد کردن هر رشته ای به کار می رود که uuencode می باشد.
( )convert_uuencode

این تابع برای کدگذاری هر رشته داده شده با کمک الگوریتم uuncode به کار می رود.

( )count_chars

این تابع تمام اطلاعات مربوط به کاراکترهای حاضر در رشته را در اختیار ما قرار می دهد.
( )crc32

این تابع برای محاسبه یک CRC 32 بیتی برای رشته داده شده به کار می رود.

( )crypt

این تابع یک رشته هش را با استفاده از الگوریتم های متفاوت مانند MD5 و بلوفیش را باز می گرداند.
( )echo

این تابع برای چاپ کردن یک رشته یا بیشتر به عنوان خروجی به کار می رود.

( )empty

بررسی می کند که آیا یک رشته خالی است یا نه
( )explode

این تابع برای ایجاد آرایه ای از رشته های داده شده به کار می رود.

( )fprintf

این تابع برای چاپ رشته داده شده در رشته فرمت شده متفاوتی به کار می رود.

get_html_translation_table( )

این تابع برای دریافت جدول ترجمه مورد استفاده توسط htmlspecialchars ( ) و htmlentities ( ) به کار می رود.

( )hebrev

این تابع برای تبدیل متن منطقی Hebrew به متن بصری به کار می رود.

( )hebrevc

این تابع برای تبدیل متن منطقی Hebrew به متن بصری و نیز تبدیل خط های جدید (n) به وقفه <br> به کار می رود.
( )Hex2bin

این تابع برای تبدیل هر نوع رشته مقادیر هگزادسیمال به کاراکترهای ASCII به کار می رود.

( )html_entity_decode

واحد های HTML درون یک رشته را دیکد می کند.
( )htmlentities

HTML درون یک رشته را کد گذاری می کند.

Htmlspechialchars_decode( )

کاراکترهای خاص HTML درون یک رشته را دیکد می کند.
( )implode

عناصر یک آرایه را به یک رشته تبدیل می کند.

( )join

نام مستعار ( )implode
( )lcfirst

این تابع اولین کاراکتر رشته داده شده با حروف کوچک را باز می گرداند.

( )levenshtein

این تابع فاصله لون اشتاین بین دو رشته را برمی گرداند.
( )localecony

این تابع اطلاعات فرمت بندی مالی و عددی را باز می گرداند.

( )ltrim

این تابع فضای خالی یا دیگر کاراکتره را از سمت چپ رشته داده شده محدود می کند.
( )md5

الگوریتم خلاصه پیام MD5 به صورت گسترده برای رمزنگاری به کار می رود.

( )md5_file

این تابع هش MD5 را برای یک فایل محاسبه می کند.
( )metaphone

این تابع برای محاسبه ی کلید متافون رشته داده شده به کار می رود.

( )money_format

این تابع یک رشته فرمت شده را به عنوان یک رشته ارزی باز میگرداند.
( )nl_langinfo

این تابع اطلاعات محلی خاصی را باز می گرداند.

( )nl2br

وقفه های خط را در یک رشته با عناصر جایگزین می کند.
( )number_format

این تابع برای فرمت کردن یک عدد با هزاران گروه بندی استفاده می شود.

( )ord

این تابع مقدار ASCII اولین کاراکتر هر رشته داده شده را در اختیار قرار می دهد.
( )parse_str

این تابع برای تجزیه رشته پرس و جو در متغیر

( )print

این تابع خروجی را به عنوان یک رشته یا بیشتر چاپ می کند.
( )printf

این تابع برای چاپ خروجی به عنوان یک رشته فرمت شده استفاده شده است.

quoted_printable_decode( )

این تابع تمام رشته های قابل چاپ نقل قول شده را به رشته ۸ بیتی تبدیل می کند.

quoted_printable_decode( )

این تابع یک رشته ۸ بیتی را به رشته قابل چاپ نقل قول شده تبدیل می کند.

( )quotemeta

این تابع برای نقل قول کاراکترهای متا استفاده شده است.

rtrim ( )

این تابع فضای خالی یا دیگر کاراکترها را از سمت راست رشته داده شده محدود می کند.

setlocale( )

این تابع برای تنظیم اطلاعات محلی استفاده می شود.

sha1( )

این تابع برای محاسبه هش SHA-1 رشته داده شده به کار می رود.

sha1_file( )

این تابع برای محاسبه هش SHA-1 هر فایل داده شده استفاده می شود.

similar_text ( )

این تابع برای بررسی شباهت بین دو رشته به کار می رود.

soundex ( )

این تابع برای محاسبه کلید soundex رشته به کار می رود.

Sprintf( )

این تابع برای هر نوع رشته فرمت شده را به یک متغیر تغییر می دهد.

sscanf( )

این تابع برای تجزیه هر نوع ورودی یک رشته بر اساس یک فرمت استفاده می شود.

str_getcsv( )

این تابع برای تجزیه کردن یک رشته CSV داده شده به یک آرایه به کار می رود.

str_irplace( )

این تابع برای جایگزین کردن برخی کاراکترهای یک رشته به کار می رود.

str_pad ( )

این تابع برای پدینگ یک رشته به یک طول جدید به کار می رود.

str_repeat( )

یک رشته را به هر تعدادی که مورد نظر شما باشد؛ تکرار می کند.

str_replace( )

بخش هایی از یک رشته را جایگزین می کند.

str_rot ( )

این تابع برای کد گذاری ROT13 روی یک رشته به کار می رود.

str_shuffle( )

این تابع به صورت تصادفی تمامی کاراکترهای رشته داده شده را در هم می ریزد.

str_split ( )

این تابع یک رشته را به یک آرایه تقسیم می کند.

Str_word_count( )

تعداد لغات در یک رشته را محاسبه می کند.

strcasecmp( )

دو رشته را باهم مقایسه می کند.

strcmp ( )

دو رشته را باهم مقایسه می کند.

strcoll( )

دو رشته را بر اساس موقعیت محلی دو رشته مقایسه می کند.

strcspn( )

تعداد کاراکترهای یافت شده در یک رشته را محاسبه می کند.

strip_tags ( )

کد HTML و PHP را از یک رشته حذف می کند.

stripslashes ( )

بک اسلش هایی که قبل از هر نوع کاراکتر مشخص شده از یک رشته قرار داشته باشد، حذف می کند.

stripos( )

این تابع موقعیت اولین حضور یک رشته درون رشته دیگر را به دست می دهد.

stristr( )

این تابع اولین حضور یک رشته درون رشته دیگر را به دست می دهد.

strlen ( )

تعداد کاراکترهای درون یک رشته را محاسبه مب کند.

strnatcasecmp ( )

مقایسه بین دو رشته را با استفاده الگوریتم “ترتیب طبیعی” (بدون حساسیت به کوچک و بزرگ بودن حروف) انجام می دهد.

strnatcmp ( )

مقایسه بین دو رشته با استفاده از الگوریتم ترتیب طبیعی (حساس به کوچک و بزرگ بودن حروف) را انجام می دهد.

strncasecmp( )

اولین کاراکترهای n بین دو رشته را مقایسه می کند (بدون حساسیت به کوچک و بزرگ بودن حروف)

strncmp ( )

اولین کاراکترهای n بین دو رشته را مقایسه می کند (حساس به کوچک و بزرگ بودن حروف)

strops( )

موقعیت اولین حضور از یک رشته درون هر رشته دیگر را به دست می دهد (حساس به کوچک و بزرگ بودن حروف)

strrchr ( )

آخرین حضور یک رشته درون یک رشته دیگر را به دست می دهد.

strripos ( )

موقعیت آخرین حضور یک رشته درون یک رشته دیگر را پیدا می کند ( بدون حساسیت به کوچک و بزرگ بودن حروف)

strrpos ( )

موقعیت مکانی آخرین حضور یک رشته درون رشته دیگر را پیدا می کند ( حساس به بزرگ و کوچک بودن حروف)

strspn ( )

تعداد کاراکترهای یافته شده در یک رشته داده شده را در اختیار ما قرار می دهد که این رشته فقط شامل کاراکترهایی از یک charlist مشخص شده می باشد.

strstr( )

اولین حضور یک رشته را درون رشته دیگر پیدا می کند ( حساس به بزرگ و کوچک بودن حروف)

strtok ( )

یک رشته را به رشته های کوچکتر متفاوت می شکند.

strtolower ( )

یک رشته را به حروف کوچک بر می گرداند.

strtoupper ( )

یک رشته را به حروف بزرگ بر می گرداند.

strtr ( )

برخی از کاراکترهای مشخص شده را به یک رشته ترجمه می کند.

substr_compare ( )

مقایسه بین دو رشته را از یک نقطه آغاز مشخص انجام می دهد.

substr_count ( )

تعداد دفعاتی که یک زیر رشته درون یک رشته اتفاق می افتد به دست می دهد

substr_replace( )

هر نوع بخش مشخص شده از یک رشته را در رشته ای دیگر جایگزین می کند.

trim ( )

این تابع فضاهای خالی بین سطور و فضاهایی که در ادامه یک رشته می آید را حذف می کند.

ucfirst ( )

اولین کاراکتر رشته را به حروف بزرگ در می آید.

ucwords ( )

اولین کاراکتر همه لغات درون رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

vfprintf ( )

یک نوع فرمت شده رشته را به شکل خروجی مشخص شده تبدیل می کند.

vprintf ( )

نوع رشته فرمت شده ای را به یک متغیر تبدیل می کند.

wordwrap ( )

یک رشته را در یک خط جدید بعد از تعداد مشخصی از کاراکترها قرار می دهد

در ادامه مثالی آورده ایم که این اپراتورها را در عمل نشان می دهد:

مثال (( )strrev  )

<?php

$val=”nitin”;

if(strrev($val)==$val)

echo “Your name is palindrome”;

else

echo “Your name is not palindrome”;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

Your name is palindrome

(نام شما palindrome می باشد)

مثال بالا؛ متغیر val$ مقدار “nitin” را اتخاذ می کند. در این جا از تابع ( )strrev استفاده کرده ایم تا معکوس یک رشته را در اختیار ما قرار می دهد.

ما تابع ( )strrev  را درون شرط if قرار می دهیم. اگر رشته معکوس معادل رشته بیان شده باشد؛ عبارت “Your name is palindrome” چاپ می شود در غیر این صورت عبارت “Your name is not palindrome” چاپ می شود.

مثال (( )str_repeat )

<?php

$val=”welcome “;

echo str_repeat($val,3);

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است: welcome welcome welcome (خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید)

در مثال بالا، متغیر val$ با مقدار “welcome” تعریف شده است. از تابع ( ) str_repeat با دو آرگومان استفاده کرده ایم. اولین آرگومان نام متغیر را بیان می کند؛ دومین آرگومان تعداد دفعاتی را در بر می گیرد که می خواهیم مقدار مورد نظر در خروجی چاپ بشود. خروجی به صورت بالا است. زیرا متغیری که تعریف کرده ایم welcome است و تعداد دفعاتی که باید تکرار شود را ۳ قرار داده ایم.

مثال (( )str_replace )

<?php

$val=”welcome “;

echo str_repeat($val,3);

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

w@lcom@

در مثال بالا، متغیر str$ با مقدار “welcome” تعریف شده است. همچنین از تابع ( )str_replace  استفاده شده است. این تابع سه آرگومان را اتخاذ می کند: عبارت جستجو، عبارت جایگذاری، و رشته ای که در آن جایگذاری انجام می شود. ما آرگومان های str_replace را به صورت

(“e”,”@”,$str)

قرار داده ایم و خروجی به صورتی که در بالا آوردیم مشاهده می شود. زیرا @ جایگزین e شده است.

مثال

<?php

$str=”hello user how r you”;

echo str_word_count($str);

?>

خروجی کد نویسی بالا به صورت ۵ می باشد.

در این مثال، ما از تابع ( )str_word_count استفاده کرده ایم تا تعداد لغات در یک واژه را شمارش کنیم. متغیر str = “hello user how are you$” بیان شده است. زمانی که تابع را با عبارت echo می آوریم؛ خروجی عدد ۵ را نمایش می دهد؛ (لغاتی که با فاصله از هم جدا شده اند توسط تابع شمارش شده است).

مثال: تابع (( )strcmp )

<?php

$str=”hello”;

$str1=”HELLO”;

echo strcmp($str,$str1);

?>

خروجی ۱ است .

در مثال بالا، دو متغیر به صورت str$ و str1$ به ترتیب با مقادیر (“hello”) و (“HELLO”) تعریف شده اند. اکنون دو رشته را با استفاده از تابع ( )strcmp با هم مقایسه می کنیم. به این ترتیب در خروجی عدد ۱ نمایش داده می شود زیرا هر دو متغیر، دربر دارنده ی مقادیر یکسانی نیستند (یکی از آنها با حروف کوچک و دیگری با حروف بزرگ نوشته می شود).

مثال تابع ( )strlen 

<?php

if(isset($_GET[‘sub’]))

{

if(empty($_GET[‘n’]))

{

echo “<font color=’red’>fill your name first</font>”;

}

else

{

if(strlen($_GET[‘n’])<5)

{

echo “<font color=’red’>name must be greater than 5</font>”;

}

else

{

echo “welcome “.$_GET[‘n’];

}

}

}

?>

<form>

Enter your name<input type=”text” name=”n”/>

<input type=”submit” name=”sub” value=”show my name”/>

</form>

مثال تابع ( )strops 

<?php

$str=”welcome”;

echo strpos($str,”l”);

?>

 

خروجی کد بالا : ۲ است.

مثال: تابع ( )nl2br 

<?php

$str1=”hello

user

how

are

you”;

echo nl2br($str1);

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

مثال تابع ( )substr 

<?php

$str=”welcome to the world of php”;

echo substr($str,24,3);

?>

خروجی مثال بالا : php می باشد.

در مثال بالا، تابع ( )substr  برای تقسیم کردن رشته به بخشی کوچکتر استفاده شده است. این تابع ۳ آرگومان را اتخاذ می کند: (رشته ی داده شده؛ موقعیتی که تقسیم کردن رشته آغاز می شود و تعداد کاراکترهایی که از نقطه شروع به بعد باید بازگردانده شود).

کاراکتر رشته str$ در این مثال عبارت “welcome to the world of php” را اتخاذ می کند. اکنون آرگومان های تابع به صورت:

substr ($str, 24,3)

قرار داده می شود. زمانی که تابع را درون عبارت echo قرار بدهیم؛ خروجی به صورت php نمایش داده می شود، زیرا اولین کاراکتر بعد از کاراکتر ۲۴ ام رشته اولین p است و تابع ۳ تا کاراکتر را باز می گرداند.

profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

محصولات مرتبط

مشاهده همه

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «آموزش توابع رشته ای در php به زبان ساده»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید