عملگر های پایتون: محاسباتی ، منطقی ، مقایسه ، انتساب ، بیتی و تقدم

رتبه: 0 ار 0 رای sssss
عملگر های پایتون
نویسنده: میلاد حیدری زمان مطالعه 4 دقیقه
Banner Image

از عملگرها برای انجام عملیات روی مقادیر و متغیرها استفاده می شود. عملگرها می توانند آیتم های تکی را دستکاری کرده و نتیجه را بر گردانند. آیتم های داده به عنوان عملگر یا آرگومان شناخته می شوند. عملگرها یا توسط کلمات کلیدی یا کاراکترهای خاص نمایش داده می شوند. به عنوان مثال ، برای عملگرهای شناسه از کلمه کلیدی “is” و “not” استفاده می کنیم.

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیریم:

 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای مقایسه
 • عملگرهای انتساب پایتون
 • عملگرهای منطقی یا عملگرهای بیتی
 • عملگرهای بررسی عضویت
 • عملگرهای هویت
 • تقدم عملگر

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی، محاسبات ریاضی مختلف را انجام می دهند مانند جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، مد٪ ، توان ، و غیره. متد های مختلفی برای محاسبه ریاضیات در پایتون وجود دارد ، مانند استفاده از تابع Eval ، تعریف متغیر و انجام محاسبات یا فراخوانی توابع.

مثال: برای عملگرهای ریاضی جمع را مثال می زنیم که دو عدد ۴ و ۵ را با م جمع می کند.

x= 4

y= 5

print(x + y)

به طور مشابه ، می توانید از عملگرهای محاسباتی دیگر مانند ضرب (*) ، تقسیم (/) ، تفریق (-) و غیره استفاده کنید.

عملگرهای مقایسه

این عملگرها مقادیر هر دو طرف عملوند را مقایسه کرده و رابطه بین آنها را تعیین می کنند. همچنین به عنوان عملگر های رابطه ای شناخته می شوند. عملگرهای مقایسه مختلف (== ،!= ، <> ،> ، <= ، و غیره) هستند.

مثال: برای عملگرهای مقایسه ، مقدار x را با مقدار y مقایسه خواهیم کرد و نتیجه را به صورت true یا false چاپ می کنیم. به عنوان مثال ، مقدار x = 4 از y = 5 کوچکتر است ، بنابراین وقتی مقدار x> y را چاپ می کنیم ، در واقع مقدار x را با y مقایسه می کنیم و از آنجا که صحیح نیست ، نادرست باز می گردد.

x = 4

y = 5

print((‘x > y is’,x>y))

به همین ترتیب ، می توانید سایر عملگرهای مقایسه را نیز امتحان کنید (x <y، x == y، x! = y و غیره)

عملگرهای انتساب پایتون

از عملگرهای اختصاص پایتون برای انتساب مقدار عملوند راست به عملگر سمت چپ استفاده می شود. عملگرهای واگذاری مختلفی که در پایتون به کار می رود (+=، -= ، *=، /= و غیره) هستند.

مثال:

num1 = 4

num2 = 5

print((“Line 1 – Value of num1 : “, num1))

print((“Line 2 – Value of num2 : “, num2))

مثال از عملگر انتساب ترکیبی

همچنین می توانیم از یک عملگر انتساب ترکیبی استفاده کنیم ، جایی که می توانید جمع، تفریق ، ضرب و تقسیم سمت راست (یا هر تابع حسابی دیگری) را به عملگر چپ اختصاص دهید.

 • مرحله ۱: به num1 و num2 مقدار اختصاص دهید.
 • مرحله ۲: مقدار num1 و num2 را جمع کنید (۴+۵=۹)
 • مرحله ۳: num1 را به خروجی مرحله ۲ اضافه کنید (۹+۴)
 • مرحله ۴: نتیجه نهایی ۱۳ را چاپ می کند.

num1 = 4

num2 = 5

res = num1 + num2

res += num1

print((“Line 1 – Result of + is “, res))

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی در پایتون برای عبارات شرطی استفاده می شوند و درست یا نادرست هستند. عملگر های منطقی در پایتون مانندAND ، OR یا NOT . برای عملگر های منطقی شرایط زیر اعمال می شود.

 • برای عملگر AND – اگر هر دو عملوند (سمت راست و سمت چپ) صحیح باشند ، صحیح را برمی گرداند.
 • برای عملگر OR- اگر هر یک از عملوند ها (سمت راست یا سمت چپ) صحیح باشد ، صحیح را برمی گرداند.
 • برای عملگر NOT- اگر عملوند نادرست باشد ، صحیح را باز می گرداند.

مثال: در اینجا براساس مقدار a و b صحیح یا غلط را دریافت می کنیم.

a = True

b = False

print((‘a and b is’,a and b))

print((‘a or b is’,a or b))

print((‘not a is’,not a))

عملگر های بررسی عضویت

این عملگر ها برای بررسی عضویت در لیست ها ، رشته ها یا تاپل ها استفاده می شوند. دو عملگر بررسی عضویت وجود دارد که در پایتون مورد استفاده قرار می گیرند. (in ، not in) . این عملگر نتیجه را براساس متغیر موجود در توالی یا رشته مشخص می کند.

مثال: در اینجا بررسی می کنیم که آیا مقدار x = 4 و مقدار y = 8 در لیست موجود است یا خیر ، با استفاده از in و not in .

x = 4

y = 8

list = [1, 2, 3, 4, 5 ];

if ( x in list ):

print(“Line 1 – x is available in the given list”)

else:

print(“Line 1 – x is not available in the given list”)

if ( y not in list ):

print(“Line 2 – y is not available in the given list”)

else:

print(“Line 2 – y is available in the given list”)

 • x و y را تعریف و مقدار دهی کنید.
 • لیست را تعریف و مقدار دهی کنید.
 • برای بررسی مقدار x موجود در لیست از عملگر “in” استفاده کنید و نتیجه را چاپ کنید.
 • برای بررسی مقدار y موجود در لیست از عملگر “not in” استفاده کنید و نتیجه را چاپ کنید.
 • کد را اجرا کنید – وقتی کد اجرا شد ، خروجی مورد نظر چاپ می شود.

عملگر های هویت

برای مقایسه محل حافظه دو شیء ، از عملگر های هویت استفاده می شود. دو عملگر هویت در پایتون استفاده می شود (is ، is not).

عملگر is: اگر دو متغیر به یک شیء یکسان اشاره کنند ، true بر می گرداند و در غیر این صورت false.

عملگر is not: اگر دو متغیر به یک شیء یکسان اشاره کنند، false بر می گرداند و در غیر این صورت true.

در تصویر زیر تقدم عملگر ها مشخص شده است. از بالا به پایین تقدم کاهش می یابد.

عملگر هایی که در یک کادر هستند، تقدم از چپ به راست کاهش می یابد.

مثال:

x = 20

y = 20

if ( x is y ):

print(“x & y SAME identity”)

y=30

if ( x is not y ):

print(“x & y have DIFFERENT identity”)

 • متغیر های x و y را تعریف و مقدار دهی کنید.
 • با استفاده از عملگر “is” در کد ، بررسی کنید که آیا مقدار x برابر y است یا خیر.
 • در مرحله بعد ، اگر مقدار x برابر با y نیست ، از اپراتور “is not” در کد استفاده می کنیم.
 • اجرای کد- خروجی مورد نظر را چاپ می کند.

تقدم عملگر

تقدم عملگر تعیین می کند که در ابتدا کدام عملگرها باید ارزیابی شوند. برای جلوگیری از ابهام در مقادیر ، تقدم عملگر لازم است. درست مثل روش ضرب عادی ، ضرب دارای حق تقدم بالاتری نسبت به جمع است. به عنوان مثال در ۳+ ۴ * ۵ پاسخ ۲۳ است ، برای تغییر ترتیب تقدم از پرانتز استفاده می کنیم (۳ + ۴) * ۵ ، اکنون جواب ۳۵ است. تقدم عملگر مورد استفاده در پایتون : (unary + – ~ , **, * / % , + – ,&) و …

v = 4

w = 5

x = 8

y = 2

z = 0

z = (v+w) * x / y;

print(“Value of (v+w) * x/ y is “, z)

 • متغیر های v ، w… z را تعریف و مقدار دهی کنید.
 • اکنون فرمول را پیاده کرده و کد را اجرا کنید.
 • کد، متغیر را با اولویت بالاتر اجرا و محاسبه می کند و به خروجی می دهد.

مثال پایتون ۲

در بالا مثال ها کدهای پایتون ۳ هستند ، اگر می خواهید از پایتون ۲ استفاده کنید ، لطفا کدهای زیر را در نظر بگیرید.

#Arithmetic Operators

x= 4

y= 5

print x + y

#Comparison Operators

x = 4

y = 5

print(‘x > y is’,x>y)

#Assignment Operators

num1 = 4

num2 = 5

print (“Line 1 – Value of num1 : “, num1)

print (“Line 2 – Value of num2 : “, num2)

#compound assignment operator

num1 = 4

num2 = 5

res = num1 + num2

res += num1

print (“Line 1 – Result of + is “, res)

#Logical Operators

a = True

b = False

print(‘a and b is’,a and b)

print(‘a or b is’,a or b)

print(‘not a is’,not a)

#Membership Operators

x = 4

y = 8

list = [1, 2, 3, 4, 5 ];

if ( x in list ):

print “Line 1 – x is available in the given list”

else:

print “Line 1 – x is not available in the given list”

if ( y not in list ):

print “Line 2 – y is not available in the given list”

else:

print “Line 2 – y is available in the given list”

#Identity Operators

x = 20

y = 20

if ( x is y ):

print “x & y SAME identity”

y=30

if ( x is not y ):

print “x & y have DIFFERENT identity”

#Operator precedence

v = 4

w = 5

x = 8

y = 2

z = 0

z = (v+w) * x / y;

print “Value of (v+w) * x/ y is “, z

خلاصه:

از عملگرها در برنامه نویسی برای انجام عملیات مختلف روی مقادیر و متغیرها استفاده می شود. در پایتون می توانید از عملگرهای زیر استفاده کنید:

 • متد های مختلفی برای محاسبه ریاضیات در پایتون وجود دارد مانند استفاده از تابع Eval ، تعریف متغیر و انجام محاسبات یا فراخوانی توابع.
 • برای مقایسه مقادیر هر دو عملگر و تعیین رابطه بین آن ها ، از عملگرهای مقایسه ای که اغلب به عنوان عملگرهای ارتباطی نامیده می شوند ، استفاده می شود.
 • عملگر های انتساب پایتون به متغیر مقدار اختصاص می دهند.
 • پایتون همچنین به شما امکان می دهد تا با استفاده از یک عملگر انتساب ترکیبی ، در یک محاسبه ریاضی پیچیده ، نتیجه یک عملگر را به دیگری اختصاص دهید.
 • عملگر AND – اگر هر دو عملوند (سمت راست و سمت چپ) صحیح باشند ، نتیجه صحیح است.
 • عملگر OR- اگر هر یک از عملوند ها (سمت راست یا سمت چپ) صحیح باشد ، نتیجه صحیح است.
 • عملگر NOT- اگر عملوند نادرست باشد ، نتیجه صحیح است.
 • دو عملگر بررسی عضویت در پایتون استفاده می شود. (in ، not in)
 • in نتیجه را براساس متغیر موجود در توالی یا رشته مشخص می کند.
 • دو عملگر هویت در پایتون استفاده می شود (is ، is not)
 • اگر دو متغیر به یک شیء یکسان اشاره کنند ، true بر می گرداند و در غیر این صورت false.
 • تقدم عملگر زمانی مفید است که اولویتی را تعیین کنید که محاسبه آن برای اولین بار در یک محاسبه پیچیده انجام شود.
profile name
میلاد حیدری

بخندید کتاب بخونید و خوب باشید تا جامعه مون به آرامش برسه. لطفا ! هر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید. ما یا سایر هموطنان عزیز پاسخ خواهیم داد. برای کمک به سایت ما و گسترش آموزش در بین هموطنان، در سایتها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی لینک سایت ما را درج کنید.

مطالب پیشنهادی برای شما

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

0 نظر درباره «عملگر های پایتون: محاسباتی ، منطقی ، مقایسه ، انتساب ، بیتی و تقدم»

  هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید