خرید اینترنتی آموزش پیشرفته Photoshop CC -پارت دوم

توضیحات

اساطیر زبان
 • آموزش با بیانی ساده
 • بدون محدودیت در دفعات نصب
 • بیش از ۸ ساعت آموزش
 • ارائه ی نمونه های کاربردی در مئت آموزش

آنچه در این مجموعه ی آموزشی خواهید آموخت:

 • فصل اول :بردار در فتوشاپ
 • فصل دوم: ترسیم
 • فصل سوم: متن در فتوشاپ
 • فصل چهارم :آشنایی با Belending Mode
 • فصل پنجم : Layer style
 • فصل ششم : کار با ماسک
 • فصل هفتم : کار با اسمارت ابجکت
 • فصل هشتم :اصلاح نور و درخشندگی
 • فصل نهم : اصلاح رنگ تصویر

فصل اول :بردار در فتوشاپ
درس اول : بردار در فتوشاپ
– مقدمه
– تعریف بردار در فتوشاپ
– مقایسه پیکسل و بردار
– مزایای استفاده از لایه های برداری
درس دوم : معرفی ابزارهای ترسیم
– معرفی ابزارهای ترسیم
– بررسی روشهای ترسیم
درس سوم : Path چیست ؟
– ترسیم با حالت Path
– تعریف Path
– آشنایی با پنل Path
درس چهارم : کار با ابزار ترسیم
– معرفی پنل Properties
– خصوصیات چهار گوش, دایره و چند ضلعی
– خصوصیات ترسیم ستاره، خط وخطوط جهتدار
– آشنایی با Custom Shape
درس پنجم : Path Operation
– معرفی دستورات Path Operation
– دستورات Combine ، Subtractو Intersect
– آشنایی با Exclude Overlapping
درس ششم : آشنایی با Fiil و Stroke
– معرفی خصوصیات Fill و Stroke
– ایجاد خط چین
– اعمال طیف رنگ و بافت به Stroke
فصل دوم : ترسیم
درس اول : کار با ابزار path selection
– معرفی ابزار انتخاب path
– مقایسه path selection با Move
– جابجایی و تغییر اندازه Path
– کنترل خصوصیات Path
درس دوم : کار با ابزار Direct selection
– معرفی ابزار Direct selection و قابلیتهای آن
– حالات مختلف نقاط تشکیل دهنده Path
– مقایسه Direct selection و Path section
– کنترل نقاط و خطوط وجابجایی و کنترل اهرمها
درس سوم : کار با ابزار pen
– بررسی حالتهای مختلف ابزار Pen
– نحوه ایجاد یک لایه وکتور
– ترسیم یک شکل ساده با ابزار Pen
– نحوه ترسیم یک خط منحنی
– آشنایی با اهرمها و مدیریت و کنترل آنها
– فعال و غیر فعال کردن یک Path
– ارتباط میان خط اهرم و نقطه
درس چهارم : کار با ابزار convert Point
– بررسی شرایط متقارن دو اهرم
– آشنایی با ابزار convert Point
– کنترل اهرمها بصورت مستقل
– حذف و اضافه کردن اهرم
– شروع به ترسیمهای پیچیده
درس پنجم : انتخاب یک تصویر
– ترسیم اشکال دلخواه
– نحوه انتخاب یک شکل با ابزارهای ترسیم
– اضافه و حذف کردن نقطه
درس ششم : آشنایی با پنل path
– آشنایی با پنل path
– معرفی Work path
– دستور fill path with foreground color
– کار با دستور Stroke path with brush
– کار با دستور Load path as selection
– دستور Make work path from selection
درس هفتم : ذخیره کردن Path
– Export یک مسیر به فایل .ai
– بررسی فایل ایجاد شده در Illustrator
فصل سوم :متن در فتوشاپ
درس اول : انواع متن
– آشنایی با انواع متن
– شروع به تایپ در فتوشاپ
– ایجاد یک کادر متنی
– مقایسه متن گرافیکی و پاراگراف
درس دوم : Type Mask
– آشنایی با لایه متن
– نحوه تثبیت یک لایه متنی
– کار با Vertical type tool
– کار با ابزار Type Mask tool
درس سوم : کار با متن
– آشنایی با Option ابزار متن
– آشنایی با کلیدهای میانبر در مورت متن
درس چهارم : پانل کاراکتر
– آشنایی با پنل کاراکتر
– تغییر فونت و اندازه متن
– تعیین فاصله خطوط و فاصله حروف
– آشنایی با Base line
– تعیین رنگ فونت
درس پنجم : پانل پاراگراف
– آشنایی با پنل پاراگراف
– ساخت یک کادر متنی
– تعریف پاراگراف ،چیدمان و لیاوت متن
– تعیین حاشیه و کنترل فاصله بین پراگرافها
درس ششم : Character Style
– آشنایی با پانل کاراکتر استایل
– اعمال کاراکتر استایل به متن
– آشنایی با دستور Clear override
– کار با Character Style option
درس هفتم : Paragraph Style
– آشنایی با پاراگراف استایل
– آشنایی با دستور Clear override
– ساخت یک Paragraph Style
– کار با Paragraph Style option
درس هشتم : غلط یابی و جستجو در متن
– آشنایی با دستور Check spelling
– اصلاح ایرادهای تایپی یک متن
– جستجو در متن
– جایگزینی کلمات در یک متن
درس نهم : متن و مسیر
– نوشتن متن بر روی یک مسیر منحنی
– کنترل متن بر روی مسیر
– ایجاد یک کادر متنی با شکل خاص و تنظیمات مربوطه
درس دهم : text wrap
– آشنایی با دستور Text Warp
– دفرمه کردن متن
– Transform کردن متن
فصل چهارم : آشنایی با Belending Mode
درس اول : آشنایی با Belending Mode
– تعریف Blending mode
– آشنایی با دسته بندی Blend mode
– آشنایی با Dissolve
درس دوم : آشنایی با Darken مدها یا مدهای تیره
– تعریف Darker color
– آشنایی با مدهای Darken، Multiply، Color Burn
– آشنایی با مدهای Linear burn ، Darker
درس سوم : آشنایی با Lighten مدها یا مدهای روشن
– آشنایی با Lighter color
– آشنایی با مد های Lighten، Screen، Color Doge
– آشنایی با مدهای Linear Doge ، Lighter Color
درس چهارم : آشنایی با Contrast مدها
– آشنایی با Contrast مدها
– آشنایی با مدهای Overlay ، Soft Light
– آشنایی با مدهای Hard Light ،Vivid Light
– آشنایی با مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix
درس پنجم : آشنایی با Comprative mode
– توضیحاتی در مورد مدهای مقایسه ای
– آشنایی با مدهای Difference و Exultation
– آشنایی با مدهای Subtract و Divide
درس ششم : آشنایی با Comosite مدها، مدهای ترکیبی
– آشنایی با مدهای ترکیبی
– مدهای Hue ، Color، Saturationو Luminosity
درس هفتم : بررسی Blend mod با یک تصویر
– بررسی مدها روی یک تصویر
– ایجاد بافت بر روی تصویر
– تغییر کنتراست بوسیله مدها
– تبدیل تصویر به نقاشی
درس هشتم : رنگی کردن یک تصویر
– رنگ آمیزی پوست و مو
– رنگ آمیزی اجزاء صورت
درس نهم : جادوی Blend Mode
– ایجاد بافت
– رنگ آمیزی بافتهای ایجاد شده با کمک بلند مد
فصل پنجم :Layer Style
درس اول : معرفی Style layer
– انجام یک پروژه
– تعریف استایل لیرها
درس دوم : ایجاد سایه
– کار با drop shadow
– اعمال سایه به محتویات لایه و تنظیمات مربوطه
– معرفی Inner Shadow و خصوصیات آن
درس سوم : ایجاد درخشندگی
– کار با Outer Glow و Inner Glow
– تغییر رنگ Glow
– استفاده از یک طیف رنگی برای ایجاد درخشندگی
– کار با بخش Quality
درس چهارم : رنگ آمیزی با Style Layer
– معرفی Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay
– استفاده از دستورات رنگ آمیزی به صورت ترکیبی
درس پنجم : ایجاد برجستگی
– کار با دستور Bevel & Emboss
– برجسته کردن لبه های لایه و اعمال تنظیمات آن
– آشنایی با Contour
– اعمال بافت بصورت برجسته
درس ششم : خط دور لایه
– استفاده از Satin
– اعمال Stroke به لایه و تنظیم خصوصیات آن
– برجسته کردن Stroke
درس هفتم : تعریف Fill و Opacity
– مقایسه Fill و Opacity
– ایجاد یک بافت شیشه ای
درس هشتم : مدیریت استایلها
– بررسی استایلها روی لایه در پانل لیر
– ایجاد ،حذف و کپی کردن افکتها
– آشنایی با دستور Rasterize layer style
– آشنایی با Global Light
– کار با دستور Scale Effect
درس نهم : کار با Pallet Style
– آشنایی با پنل Style
– اعمال Style روی لایه
– ساخت یک Style جدید
فصل شش :کار با ماسک
درس اول : آشنایی با Mask
– معرفی انواع ماسک
– بررسی ماسک در پنل لیر
– نمایش لیر ماسک
درس دوم : معرفی Layer Mask
– روش ایجاد Layer Mask
– تاثیر رنگ سیاه و سفید در Layer Mask
– بررسی رنگ خاکستری در Layer Mask
– ایجاد Layer Mask همراه با انتخاب
درس سوم : کار با لیر ماسک
– ماسک کردن یک تصویر
-مونتاژ یک عکس با کمک ماسک
– معرفی Indicates layer mask is linked to layer
درس چهارم : کار با Refind Edge
– آشنایی با Output در Refine edge
– ایجاد یک لایه جدید به همراه ماسک
– ایجاد یک سند جدید به همراه لایه ماسک
درس پنجم : معرفی vector mask
– معرفی و ایجادیک Vector Mask
درس ششم : کار با پانل Propertise
– بررسی یک Vector Mask در پنل Properties
– معرفی دستورات Mask Edge و Color Range
– معکوس کردن محدوده Mask
– تبدیل محدوده ماسک به یک انتخاب
درس هفتم : معرفی Clip Mask
– معرفی و ایجاد Clip Mask
– مزایای استفاده از Clip Mask
– مدیریت و کنترل لایه ها در Clip Mask
درس هشتم : ماسک های ترکیبی
– نوشتن یه متن با کمک عکس
– ترکیب لیر ماسک و کلیپ ماسک
درس نهم : ماسک و Layer Style
– اعمال یک Style به ماسک
– بررسی Style در Clip Mask و Layer Mask
فصل هفتم :کار با اسمارت آبجکت
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجکت
– تعریف اسمارت آبجکت
– مقایسه لایه اسمارت و لایه نرمال
درس دوم : وارد کردن و ایجاد اسمارت آبجکت
– آشنایی با دستور Place
– وارد کردن یک عکس به صورت اسمارت آبجکت
– ایجاد اسمارت آبجکت از Mini Bridge
– آشنایی با دستور convert To Smart Object
– ایجاد اسمارت آبجکت با کمک Adobe Camera Raw
درس سوم : ویرایش اسمارت آبجکت
– انجام یک پروژه
– تبدیل چند لایه به یک اسمارت آبجکت
– ویرایش اسمارت آبجکت
درس چهارم : کار با اسمارت آبجکتهای وکتور
– وارد کردن یک اسمارت آبجکت از Adobe illustrator
– ویرایش اسمارت آبجکت در Adobe illustrator
درس پنجم : مدیریت بر روی اسمارت آبجکت
– انجام یک پروژه
– آشنایی با دستور Replace Content
– آشنایی با دستورات Export Content و Rasterize layer
فصل هشتم :اصلاح نور و درخشندگی
درس اول : آشنایی با درخشندگی تصویر
– بررسی کانالهای رنگ در مد RGB
– تعریف کانالهای رنگی
– بررسی پهنای رنگی RGB و CMYK
– ته مایه خاکستری رنگ چیست
– آشنایی با Shadow , midtown , highlight
درس دوم : کنترل اتوماتیک درخشش تصویر
– کانالهای رنگ در یک تصویر کم کنتراست
– Auto tone ،Auto contrast و Auto Color
درس سوم : Brightness و Contrast
– معرفی Adjustment
– آشنایی با دستور Contrast brightness
– معرفی Adjustment layer
– اصلاح نور از طریق کانالهای رنگ
درس چهارم : اصلاح درخشنگی بخشی از تصویر
– ابزارهای Doge و Burn و خصوصیات آمها
– اصلاح نور تصویر با Contrast brightness
درس پنجم : معرفی هیستو گرام
– معرفی پنل هیستوگرام
– کار با Luminosity
– تشریح نمودار خطی در هیستوگرام
– بررسی تغییرات هیستوگرام هنگام اصلاح نور
درس ششم : کار با Shadow و Hilight
– دستور Shadow Highlight و تنظیمات آن
فصل نهم : اصلاح رنگ تصویر
درس اول : آشنایی با اصلاح رنگ تصویر
– اصلاح رنگ چیست
– بررسی امکانات اصلاح رنگ
– معرفی ابزار Sponge
درس دوم : کار با Level
– بررسی پنجره Level
– تغییرات Shadow , midtown , highlight
– منظور از in put و out put در یک تصویر
– بررسی قابلیت Auto در پنجره Level
– کنترل کانالهای رنگ با کمک Level
درس سوم : آشنایی با Hue و Saturation
– اصلاح رنگ با کمک Hue / Saturation
– تعرفی Saturation , hue , Lightness
– تاثیر گذاری بر روی رنگ مشخص
– استفاده از گزینه Colorize
درس چهارم : آشنایی با Curves
– آشنایی با Curve
– بررسی Out put و Input در پنجره Curve
– اصلاح رنگ و نور با کمک کانالهای رنگ
درس پنجم : کار با Color balance
– آشنایی با Color Balance
– ساخت یک شعله با کمک Color Balance
درس ششم : استفاده از Photo Filter
– اصلاح رنگ تصویر با کمک Photo Filter
درس هفتم: قدیمی کردن تصویر
– مروری بر مباحث فتوشاپ پیشرفته با کمک قدیمی کردن یک عکس
درس هشتم : رنگی کردن تصویر
– رنگی کردن عکس با کمک Hue / Saturation
– رنگ آمیزی پوست با کمک Color Balance
– آشنایی با Variation


 

عکسهایی از تصاویر روی جلد محصول:


این نرم افزار اموزشی را خیلی راحت اینترنتی از ما خریداری کنید …

   پارت ۱ این مجموعه (مقدماتی-متوسط)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید اینترنتی آموزش پیشرفته Photoshop CC -پارت دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست