۱۵۰۰ دقیقه آموزش تصویری سالیدورک

بیش از ۱۵۰۰ دقیقه آموزش تصویری سالیدورک

– بیش از۳۳۰دقیقه آموزش جامع سالیـدورک ۲۰۱۶ با دوبـله فارسی از کمپـانی معتبر و جهـانی لینـدا

– آموزش تکنیک های عملی  برای استفاده در آزمونهای سالیدورک با دوبله فارسی از کمپانی معتبرو جهانی لیندا

– بیش از ۴۵۰دقیقه آموزش سالیدورک ۲۰۱۴ بصورت پروژه – محور به تدریس استاد حسین پور کارشناس ارشد مکانیک

– بیش از۶۰۰دقیقه آموزش سالیدورک ۲۰۱۱ بصورت پروژه – محور به تدریس استاد حسیـن پور کارشناس ارشد مکانیک

– مدل سازی چکش

– مدلسازی پره های پنکه

– مدل سازی قطعات موتور

– فرمول نویسی، پیکر بندی و استاندارد سازی

–  طراحی چرخ دنده مارپیچ

به همـراه نرم افـزار

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2016

۱- مقدمه

۲- دسترسی به فایل های تمرین

۳- آشنایی با محیط نرم افزار

۴- بررسی چگونگی شروع کار

۵- انتخاب Template های مورد نظر

۶- آشنایی با ساختار سالیدورک

۷- آغاز کار از مرحله اسکچ کشیدن

۸- ساخت Assembely  با استفاده از part

۹- تهیه نقشه از قطعاتی که در Assembely کشیده شده اند

۱۰- مدل سازی در سالیدورک

۱۱- طراحی قطعه با اسکچ

۱۲- برقراری ارتباط بین چند اسکچ

۱۳- تبدیل یک اسکچ به دو یا سه ابجکت توسط  Extrude feature

۱۴- ایجاد تغییرات به روش Extrude cut feature

۱۵-حجم دادن توسط دستور Revolved

۱۶- کاربرد های  Revolved cut

۱۷- متریال دهی به حجم ها

۱۸- محاسبه وزن دقیق حجمها توسط برنامه سالیدورک

۱۹- محاسبه تغییرات مورد نیاز برای طراحی در سالیدورک

۲۰- ابزار رسم خط یا Center line

۲۱- روش های کشیدن یک مستطیل

۲۲- ابزار های رسم  دایره

۲۳- ابزار رسم Slots and ellipses

۲۴- ابزار رسم چند ضلعی

۲۵- امکان نوشتن روی یک حجم

۲۶- روش های دسترسی به Equation

۲۷- رسم منحنی های نرم به وسیله ابزار Spline

۲۸- بررسی ابزار های Trim و Extend

۲۹- استفاده از ابزار Offset

۳۰- جابجایی و تغییر اندازه اشیا در سالیدورک

۳۱- پاک کردن و بازگردانی اشکال کشیده شده

۳۲- قرینه سازی یک یا چند شکل توسط دستورMirror

۳۳- امکان ایجاد Pattren های خطی و دایره ای

۳۴- اندازه گزاری مناسب نقشه ها

۳۵- تهیه یک اسکچ از اشکال طزاحی شده قبلی

۳۶- گرد کردن گوشه ها توسط ابزار Fillet

۳۷- ایجاد صفحه ها با زاویه خاص

۳۸- ساخت محور ها به روش های مختلف

۳۹- ساخت Coordinate System دلخواه

۴۰- دادن گوشه های نرم به حجم ها توسط ابزار Fillet

۴۱- کار با ابزار Chamfer

۴۲- شیب دادن دیواره های حجم از بیرون یا داخل توسط ابزار Draft

۴۳- امکان ایجاد ضخامت یک برای یک حجم و خالی کردن اجسام

۴۴- حجم دهی توسط ابزار Mirror

۴۵- ایجاد Pattern خطی

۴۶- ایجاد Pattern دایره ای

۴۷- بررسی Loft Tools

۴۸- تعریف Loft  بر اساس خطوط راهنما

۴۹- خصوصیات Loft Cut

۵۰- امکان ادامه یک پروفایل در یک مسیر به منظور افزایش حجم توسط دستور Swep

۵۱- تعیین مسیر برای دستور Swept Cut

۵۲- حک یک اسکچ بر روی اجسام

۵۳- طراحی با اشکال پیچیده با استفاده از Ficher  Boundary Boss

۵۴- ابزار فصل مشترک یا  Intersect Tool

۵۵- چند ورژن مختلف از یک قطعه

۵۶- ایجاده حفره هایی با یک شکال استاندارد

۵۷- بررسی دقیق ابزار Hole

۵۸- قابلیت های حفره در اجسام

۵۹- بررسی و تعریف یک Block

۶۰- کار روی block  و کار کردن روی یک حفره

۶۱- مکانیزم های تکرار شونده در block

۶۲- ایجاد یک assembly در سالیدورک

۶۳- بررسی نوار ابزار های assembly

۶۴- فیکس کردن قطعات برای اجرای assembly

۶۵- مونتاژ چند assembly  با هم

۶۶- بررسی pattern ها

۶۷- کار بر روی نمونه pattern  دایره ای

۶۸-استفاده از نمونه های استاندارد تعریف شده در نرم افزار

۶۹-دانلود قطعات آماده از اینترنت

۷۰- جزییات بیشتر مبحث  mate  کردن

۷۱- بررسی mate های پیچیده تر

۷۲- جفت کردن   یک قطعه یا مسیر

۷۳-بررسی mechanical mate

۷۴- mate کردن چند قطعه با استفاده از صفحات  بنیادی

۷۵- امکان link کردن یک یا چند skech

۷۶- ایجاد layout sketh در  assembly

۷۷- ایجاد سوراخ های پیج بدون تعیین مختصات

۷۸- ایجاد ورژن های مختلف از یک شئی

۷۹- اضافه کردن اطلاعات به جدول

۸۰-ایجاد assembly از ورژن های مختلف یک جسم

۸۱- بررسی یک مثال از assembly

۸۲- آموزش ساخت template به نام خود

۸۳- بررسی صحیح بودن اطلاعات وارد شده

۸۴- اطمینان حاصل کردن از صحیح بودن از زاویه ها

۸۵- ترسیم یک drawing از یک قطعه

۸۶- تعیین اندازه ها روی قطعه

۸۷- نوشتن تعداد زیاد اندازه ها بوسیله ابزار ordinat

۸۸- نوشتن اندازه های مربوط به حفره ها

۸۹- ایجاد تمام اندازه ها یک جسم بصورت اتوماتیک

۹۰- به کار گیری اشکال مختلف اندازه گزاری

۹۱- ایجاد drawing  از سه بعد

۹۲-Custom Properties

۹۳- بررسی چگونگی ایجاد لینک

۹۴- ایجاد یک drawing  از یک assembly

۹۵- متریال دهی به هر جز از assembly

۹۶- ایجاد بالن های معرفی اجزا

۹۷- ایجاد کاتالوگی برای چگونگی assembly کردن اجزا

۹۸- اضافه کردن توضیحات و تاریخ

۹۹- معرفی مراجع آموزشی

 

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2014

۱-معرفی محیط نرم افزار

۲-شروع کار, مدلسازی درمحیط SKETCH

۳-مدل سازی دوبعدی مقدماتی

۴- مدل سازی دوبعدی پیشرفته

۵- استفاده ازقیدهادرمدل سازی۲ بعدی

۶- ابزارهای محیط ترسیمات ۲ بعدی

۷- مدل سازی احجام ۳ بعدی

۸- اصول پایه درمدل سازی ۳ بعدی

۹- پلن های زاویه دار

۱۰-مدل سازی پیشرفته(قسمت اول)

۱۱-مدل سازی پیشرفته(قسمت دوم)

۱۲-دستورات تکمیلی

۱۳-روشهای تکثیر(قسمت اول)

۱۴-مثالهای تکمیلی

۱۵-روشهای تکثیر(قسمت دوم)

۱۶-دستورات تکمیلی محیط PART

۱۷-محیط مونتاژ اسمبلی

۱۸-مدلسازی همزمان با مونتاژ

۱۹-مثال از مجموعه مونتاژ

۲۰-نقشه کشی

۲۱-بالن گذاری

۲۲-ویرایش کردن پارت

۲۳-نکات حرفه ای

۲۴-مثال از مدلسازی پارت

۲۵-مثال از مدلسازی پارت ومونتاژ

۲۶-تمرینات تکمیلی

۲۷-طراحی چرخ دنده مارپیچ

۲۸-مدلسازی پره های پنکه

سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2011

– معرفی محیط نرم افزار

– مدل سازی دو بعدی مقدماتی

– مدل سازی دو بعدی

– مدل سازی دو بعدی ، قیود

– تمرین دو بعدی

– میانبرها

– مدل سازی سه بعدی مقدماتی

– مدل سازی سه بعدی

– مدل سازی سه بعدی پیشرفته-۱

– مدل سازی سه بعدی پیشرفته-۲

– مسیرهای مارپیچ

– تمرین های سه بعدی

– تمرین های سه بعدی

– تمرین های سه بعدی

– روش های تکثیر

– مدل سازی سه بعدی

– مدل سازی  پولی

– مدل سازی سه بعدی پیشرفته-۳

– مدل سازی پیستون

– مدل سازی قطعات موتور-۱

– مدل سازی قطعات موتور-۲

– مدل سازی قطعات موتور-۳

– مدل سازی قطعات موتور-۴

– معرفی محیط مونتاژ (قسمت اول)

– معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت دوم)

– معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت سوم)

– تهیه نماهای انفجاری

– شبیه سازی حرکت ها

– تبدیل فایل های خام نرم افزارهای دیگر

– نقشه کشی –قسمت اول

– نقشه کشی –قسمت دوم

– مدل سازی  چرخدنده مارپیچ

– مدل سازی بدنه پلاستیکی و قالب آن

– مدل سازی پره پنکه

– فرمول نویسی، پیکر بندی و استاندارد سازی

– مدل سازی چکش

– مدل سازی پیشرفته

– مدل سازی پیشرفته

– تمرین نهایی

شماره شناسه اثر: ۰۵۲۵۵۵-۰۰۰۹۳-۸

این محصول تولید نمیشود

از این پکیج استفاده نمایید: بیش از ۳۴ ساعت آموزش فارسی سالیدورک


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

0
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

0
13:13:22
0
قیمت دوره 37٪ 170,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش تکلا استراکچر از صفر تا صد
آموزش تکلا استراکچر از صفر تا صد
قیمت محصول 147,000 تومان 159,000
ادامه مطلب
آموزش ETABS بتنی همراه با نرم افزار
آموزش ETABS بتنی همراه با نرم افزار
قیمت محصول 360,000 تومان 380,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد گمبیت Gambit
آموزش صفر تا صد گمبیت Gambit
قیمت محصول 100٪ رایگان 99,000
ادامه مطلب
پکیج آموزش مهندسی مکانیک سیالات
پکیج آموزش مهندسی مکانیک سیالات
قیمت محصول 36٪ 125,000 تومان 195,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

  • آریان
    آریان آیا این دیدگاه مفید بود ؟

    هم این محصول و هم نشر آریاگسترش رو تهیه کردم خدایی هر دوشون خوب آموزش می دن. خسته نباشی د

    پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید