۱۱ ساعت آموزش جامع طراحی آشپزخانه با تری دی مکس

کاملترین مجموعه آموزشی در ۱۱ ساعت فیلم آموزش جامع طراحی آشپزخانه با نرم افزار تری دی مکس ۲۰۱۸ که از مقدماتی تا پیشرفته به شما مانند یک معلم خصوصی آموزش میدهد.

مباحث آموزشی :

فصل اول : معرفی
فصل دوم : مدیریت فایل
فصل سوم : مدیریت موضوعات
درس اول: ایجاد لایه ها
درس دوم: نام گذاری لایه ها
فصل چهارم : تنظیم مقیاس
درس اول : شرح تنظیم مقیاس
درس دوم : ابزار و پنجره تنظیم مقیاس
فصل پنجم : طراحی صحنه
درس اول : مدل سازی صحنه (معرفی)
درس دوم : مدل سازی صحنه (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی صحنه (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی صحنه (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی صحنه (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی صحنه (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی صحنه (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی صحنه (بخش هشتم)
درس نهم : مدل سازی صحنه (بخش نهم)
درس دهم : نتیجه گیری
فصل ششم : کابینت ایستاده (۱)
درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش دوم)
درس دوم – قسمت دوم : (روش دوم نصب درب)
درس سوم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش پنجم)
درس پنجم – قسمت دوم : (instanced paste )
درس ششم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش ششم)
درس ششم – قسمت دوم : (Measure)
درس هفتم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش هشتم)
درس نهم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش نهم)
درس دهم : مدل سازی کابینت ایستاده (بخش دهم)
درس یازدهم : نتیجه گیری
فصل ششم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون
درس اول : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش اول)
درس دوم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش دوم)
درس سوم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش سوم)
درس چهارم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش چهارم)
درس پنجم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش پنجم)
درس ششم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی ستون (بخش ششم)
فصل ششم : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره
درس اول : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره (بخش اول)
درس اول : کابینت ایستاده (۱)/ طراحی دستگیره (بخش دوم)
فصل هفتم : کابینت ایستاده (۲)
درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده از نوع UTILITY
درس دوم : نتیجه گیری
فصل هشتم : کابینت رومیزی
درس اول : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی کابینت رومیزی (بخش هشتم)
درس نهم : نتیجه گیری
فصل نهم : سینک (۱)
درس اول : مدل سازی سینک (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی سینک (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی سینک (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی سینک (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی سینک (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی سینک (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی سینک (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی سینک (بخش هشتم)
درس نهم : نتیجه گیری
فصل دهم : آبچکان (۱)
درس اول : مدل سازی آبچکان (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی آبچکان (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی آبچکان (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی آبچکان (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی آبچکان (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی آبچکان (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی آبچکان (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی آبچکان (بخش هشتم)
درس نهم : نتیجه گیری
فصل یازدهم : کابینت ایستاده (۳ ۴)
درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده (۳ ۴) (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳ ۴) (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳ ۴) (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳ ۴) (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳ ۴) (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی کابینت ایستاده (۳ ۴) (بخش ششم)
درس هفتم : نتیجه گیری
فصل دوازدهم : کابینت ایستاده (۵ ۶)
درس اول : مدل سازی کابینت ایستاده (۵ ۶) (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۵ ۶) (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی کابینت ایستاده (۵ ۶) (بخش سوم)
درس چهارم : نتیجه گیری
فصل سیزدهم : آبچکان (۲)
درس اول : مدل سازی آبچکان (۲) (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی آبچکان (۲) (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی آبچکان (۲) (بخش سوم)
درس چهارم : نتیجه گیری
فصل چهاردهم : سینک (۲)
درس اول : مدل سازی سینک (۲) (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی سینک (۲) (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی سینک (۲) (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی سینک (۲) (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی سینک (۲) (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی سینک (۲) (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی سینک (۲) (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی سینک (۲) (بخش هشتم)
درس نهم : مدل سازی سینک (۲) (بخش نهم)
درس دهم : مدل سازی سینک (۲) (بخش دهم)
درس یازدهم : نتیجه گیری
فصل پانزدهم : میز کار
درس اول : مدل سازی میز کار(بخش اول)
درس دوم : مدل سازی میز کار (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی میز کار (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی میز کار (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی میز کار (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی میز کار (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی میز کار (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی میز کار (بخش هشتم)
درس نهم : مدل سازی میز کار (بخش نهم)
درس دهم : نتیجه گیری
فصل شانزدهم : میز نهار خوری
درس اول : مدل سازی میز نهار خوری (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی میز نهار خوری (بخش ششم)
درس هفتم : نتیجه گیری
فصل هفدهم : مدیریت حافظه
درس اول : مدیریت حافظه (بخش اول)
درس دوم : مدیریت حافظه (بخش دوم)
فصل هجدهم : هود
درس اول : مدل سازی هود (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی هود (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی هود (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی هود (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی هود (بخش پنجم)
درس ششم : نتیجه گیری
فصل نوزدهم : جزیره
درس اول : مدل سازی جزیره (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی جزیره (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی جزیره (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی جزیره (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی جزیره (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی جزیره (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی جزیره (بخش هفتم)
درس هشتم : مدل سازی جزیره (بخش هشتم)
درس نهم : مدل سازی جزیره (بخش نهم)
درس دهم : مدل سازی جزیره (بخش دهم)
درس یازدهم : نتیجه گیری
فصل بیستم : مراجع خارجی
درس اول : مراجع خارجی (بخش اول)
درس دوم : مراجع خارجی (بخش دوم)
درس سوم : مراجع خارجی (بخش سوم)
درس چهارم : مراجع خارجی (بخش چهارم)
درس پنجم : مراجع خارجی (بخش پنجم)
درس ششم : مراجع خارجی (بخش ششم)
فصل بیست و یکم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت
درس اول : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش اول)
درس دوم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش دوم)
درس سوم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش سوم)
درس چهارم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش چهارم)
درس پنجم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش پنجم)
درس ششم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش ششم)
درس هفتم : مدل سازی بر اساس نقش و بافت (بخش هفتم)
فصل بیست و دوم : جمع بندی

مشخصات:

قیمت : ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
نسخه : ۲۰۱۸
سال تولید : ۱۳۹۶
نوع لوح فشرده : DVD
تعداد لوح فشرده : ۲ عدد
مدت زمان آموزش : ۱۱ ساعت
سبک آموزش : مالتی مدیا
نرم افزار : دارد

شماره پروانه انتشار نرم افزار : ۰۶۰۳۷۹ – ۰۰۰۹۷ – ۸

این محصول شامل گارانتی طلایی سایت سریع آسان میباشد پس با اطمینان خرید نمایید


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

0
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

0
13:13:22
0
قیمت دوره 37٪ 170,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش جامع انیمیشن سازی در ۳ds Max
آموزش جامع انیمیشن سازی در ۳ds Max
قیمت محصول 230,000 تومان 250,000
ادامه مطلب
آموزش مدلسازی معماری با SketchUP
آموزش مدلسازی معماری با SketchUP
قیمت محصول 13٪ 139,000 تومان 159,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

 • حامد دشتستانی
  حامد دشتستانی آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  این پکیج بسیار کامل و عالی بود
  ممنون از خدمات خوبتون

  پاسخ
 • رضا
  رضا آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  خیلی عالی بود . ممنون از همگی

  پاسخ
 • milad17650
  milad17650 آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  سلام چندروز طول میکشه محصول به دستمون برسه؟

  پاسخ
 • کسری هاشمی
  کسری هاشمی آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  دورود. من شش- هفت سالی هست که در حوزه معماری داخلی کار می کنم و خوب تو این حوزه هم تسلط به نرم افزارهای مدل سازی خیلی مهمه. دنبال یک مجموعه خوب برای آموزش تری دی مکس بودم. انواع کلاس های حضوری و آنلاین رو با هزینه های گزاف شرکت کردم که چندان موثر نبودن. تا اینکه این مجموعه رو با این هزینه کم پیدا کردم حقیقتا اولش فکر نمی کردم که خوب باشه چون قیمتش به نسبت کلاس هایی که رفته بودم هیچ بود اما به جرات می تونم بگم نه تنها دست کمی از کلاس های قبلی که شرکت کرده بودم رو نداشت بلکه خیلی جامع تر و کامل تر بود . خوبیشم اینه که آموزشهاش پراکنده نیست و دسته بندی مشخصی داره و باعث می شه به صورت نظام مند یاد بگیری. فقط در اجرای فیلم های آموزشی یک مقداری مشکل داشتم که راهنمای خود پکیج رو خوندم حل شد.

  پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید