آموزش نرم افزار طراحی یکپارچه ساختمان ایتبز یا ایتبس ! بتنی به صورت فارسی بر اساس آیین نامه های و مقررات ساختمانی ایران از مقدماتی تا پیشرفته در سریع آسان منتشر گردید است.

مشخصات این پکیج:

  • نوع لوح فشرده : DVD
  • تعداد لوح فشرده : ۲ عدد
  • مدت زمان آموزش : ۳۰ ساعت
  • سبک آموزش : مالتی مدیا
  • نرم افزار : دارد
  • شماره شناسه اثر ( پروانه انتشار ) : ۸۰۰۲۸۲۰۵۸۸۷۹

نمونه آموزش:

مباحث Benchmark : (( کـلیات سـاخت ، طـراحی و پـردازش ســازه ))

فصل ۱ : مقدمات
پیش گفتار ، مرور توانایی‌های ETABS
فضای کار، پیش نیازها،دستگاه‌های مختصات
المان‌های به‌کار رفته،محورهای مختصات
آشنایی با فهرست‌های دستورات
فصل ۲ : آغاز به‌کار
ورود به “ETABS 2016” ، شبکه‌بندی
فصل ۳ : فهرست فایل و تعاریف اولیه برای ساخت سازه
بررسی فایل‌های اصلی نرم‌افزار “ETABS 2016”
و امکان انتقال اطلاعات با قالب‌های مختلف
تعریف مصالح و مقاطع برای ساختمان اسکلت فلزی
وارد کردن مقطع از کتابخانه‌ی “ETABS 2016”
ساخت مقطع جدید با الگوی مقاطع موجود
ساخت مقطع جدید با الگوی دلخواه
ساخت مقطع با دستکاری مشخصات هندسی
فصل ۴ : سیستم‌های ساختمانی
بررسی کلی برخی از سیستم‌های ساختمانی
بررسی کلی سیستم‌های ساختمانی موجود در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
سیستم ساختمانی سازه‌ی پروژه‌ی پایه‌ای
فصل ۵ : بررسی امکانات نرم‌افزار برای دیدن مدل ساخته شده
فصل ۶ : رسم کردن
رسم تیرها ، رسم ستون‌ها، گزینه‌های snap (چسبیدن)
رسم نهایی، تعریف المان‌های صفحه‌ای
انواع المان صفحه‌ای افقی،المان دال یک‌طرفه،المان دال دوطرفه
رسم المان دال یک‌طرفه ، ویژگی‌های نهایی المان دال یک‌طرفه
فصل ۷ : تنظیم گزینه‌های نمایش
فصل ۸ : انتخاب اعضاء
فصل ۹ : قیود
دیافراگم، بخش صلب انتهای المان خطی
فصل ۱۰ : بارهای ثقلی
الگوی بار (بارگذاری) ، حالت بار (پردازش)، ترکیب بار (طراحی)
روند محاسبه‌ی بار مرده،حداقل بارهای زنده‌ی یکنواخت
بار زنده، بار برف، الگوهای بار نهایی
فصل ۱۱ : رفتار لرزه‌ای سازه
دستگاه جرم و فنر و طیف پاسخ کشسان برای سازه‌ی یک درجه‌ی آزادی
دستگاه جرم و فنر سازه‌ی چند درجه‌ی آزادی
پردازش مودال برای دستگاه جرم و فنر چند درجه‌ی آزادی
برخی از ویژگی‌های مودی
نیروهای مودی، جمع‌بندی پردازش مودی
پردازش مودی در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
فصل ۱۲ : روش استاتیکی معادل
پیش‌نیازهای روش استاتیکی معادل
کلیات روش استاتیکی معادل
پارامترهای اصلی روش استاتیکی معادل،پارامتر ضریب رفتار
پارامترهای موثر بر روش استاتیکی معادل در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
پیکربندی سازه،پیکربندی سازه در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
اثر پیکربندی سازه بر روش استاتیکی معادل
فصل ۱۳ : بارگذاری جانبی
الگوی بار روش استاتیکی معادل در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
الگوی بار اصلاح توزیع جرم لرزه‌ای طبقات
الگوی بار جانبی ناشی از نواقص هندسی اولیه در سازه‌ی فولادی
توزیع جرم لرزه‌ای
فصل ۱۴ : بارگذاری
پارامترهای اختصاص بار
اختصاص بار به المان‌های صفحه‌ای و خطی
بار معادل تیغه‌ها،کاهش بار زنده
فصل ۱۵ : ترکیبات بار
ترکیبات بار در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)
ترکیبات بار خدمت‌رسانی (سرویس)
فصل ۱۶ : نکات پردازش
بررسی اثر p-Δ ، روش‌های پردازش سازه‌ی فولادی
فصل ۱۷ : مقاطع اسکلت فلزی
ساخت و کنترل فشردگی مقطع تیرورق
ساخت و کنترل فشردگی مقطع توخالی،ساخت مقطع ناودانی دوبل
روش مقطع معادل،مقطع معادل ناودانی دوبل
ویژگی‌های مقطع معادل ناودانی دوبل
ویژگی‌های مقطع در فایل xml (برای مقطع معادل ناودانی دوبل)
ضریب تابیدگی (Cw) و آثار آن
اختصاص فهرست مقاطع به یک المان خطی
تیپ‌بندی مقاطع و ساخت گروه‌ها
فصل ۱۸ : پردازش و خروجی
تنظیمات پردازش مودال،اختصاص مقاطع
پردازش، بررسی مدل و اصلاح قیود تکیه‌گاهی
خروجی‌های گرافیکی،خروجی‌های جدولی
فصل ۱۹ : طراحی سازه‌ی فولادی
تنظیمات طراحی (design preferences) کلی سازه‌ی فولادی
معرفی و پارامترهای طراحی
روش طراحی، ضرایب مقاومت و گزینه‌های لرزه‌ای
شرایط مقاطع، خیز، الگوی بار زنده
نسبت نیاز به ظرفیت و تعداد تلاش‌های طراحی
تنظیمات اختصاصی تیرها،تنظیمات اختصاصی ستون‌ها
تنظیمات اختصاصی مهاربندها
انتخاب ترکیب بارهای طراحی و آغاز فرایند طراحی

مباحث فولادی : (( ساخت، پردازش، طراحی و کنترل سازه‌ی فولادی ))

فصل ۱ : بررسی اطلاعات معماری پروژه
فصل ۲ : ساخت هندسه
ساخت هندسه‌ی المان‌های خطی و صفحه‌ای
فصل ۳ : اعمال قیود
فصل ۴ : بارگذاری
بارگذاری بر المان‌های صفحه‌ای ، بارگذاری بر المان‌های خطی
بارگذاری و چگونگی ساخت راه‌پله و خرپشته، بارگذاری لرزه‌ای جانبی
حالت‌های بار برای پردازش و ترکیبات بار برای طراحی
اعمال آثار p-Δ، جرم موثر لرزه‌ای
تنظیمات پردازش مودال و کاهش سربار زنده
فصل ۵ : پردازش، رفع عیوب و ویرایش نهایی سازه
فصل ۶ : طراحی
فصل ۷ : بررسی‌های پایانی لرزه‌ای
طراحی پایانی (گام نخست) و بررسی نظم پیچشی
پردازش طیفی، ضریب نامعینی (ρ)، خروج از مرکزیت اتفاقی
لنگر واژگونی،شاخص پایداری، تغییر مکان جانبی
دوره‌ی تناوب طبیعی سازه (از نمونه‌ی عددی)
و بررسی دوباره‌ی پارامترهای لرزه‌ای
فصل ۸ : خروجی گرفتن برای نرم‌افزارهای “SAFE” و “CAD”

مباحث بتنی : (( ساخت، پردازش، طراحی و کنترل سازه‌ی بتنی ))

فصل ۱ : بررسی اطلاعات معماری پروژه
فصل ۲ : جزئیات بارگذاری (بار مرده)
فصل ۳ : مشخص کردن محورهای اصلی برای ساخت هندسه‌ی سازه
فصل ۴ : ویژگی‌های مصالح
فصل ۵ : تعریف مقاطع
تعریف مقاطع المان‌های خطی ، تعریف مقاطع المان‌های صفحه‌ای
فصل ۶ : رسم هندسه
رسم المان‌های خطی، رسم المان‌های صفحه‌ای
فصل ۷ : بارگذاری
بارگذاری بر المان‌های صفحه‌ای
بارگذاری بر المان‌های خطی
بارگذاری زلزله‌ی قائم
کاهش بار زنده
فصل ۸ : اعمال بار لرزه‌ای جانبی (روش استاتیکی معادل)
اعمال پارامترهای روش استاتیکی معادل
توزیع برش به‌دست آمده از روش استاتیکی معادل و اعمال آثار خرپشته
فصل ۹ : حالت‌های بار برای پردازش، ترکیبات بار برای طراحی و اعمال اثر p-Δ
فصل ۱۰ : بارگذاری و چگونگی ساخت راه‌پله
فصل ۱۱ : اعمال قیود، جرم موثر لرزه‌ای
تنظیمات پردازش مودال و ضریب بخش صلب انتهای المان خطی
فصل ۱۲ : ضرایب کاهش سختی المان‌های خطی
فصل ۱۳ : اعمال ضرایب کاهش سختی طراحی ، پردازش
بررسی درستی رفتار مدل ساخته‌شده و اصلاح چگونگی اعمال دیافراگم
فصل ۱۴ : پردازش و تنظیم پارامترهای طراحی
فصل ۱۵ : ویرایش‌های پایانی (کلی)
معرفی تغییرات
اصلاح رویکرد جایگذاری تیر نیم‌طبقه
تغییر ویژگی مصالح و اعمال ضرایب کاهش جرم و وزن
بارگذاری تیرهای راه‌پله
اصلاح موقعیت هندسی ستون‌ها با توجه به مقاطع جدید
فصل ۱۶ : طراحی و بررسی‌های لرزه‌ای پایانی
طراحی پایانی (گام نخست)
یافتن دوره‌ی تناوب طبیعی سازه و اصلاح پارامترهای موثر بر برش پایه
بررسی نظم پیچشی
پردازش طیفی(ضریب نامعینی (ρ) و هم‌پایه‌سازی برش پایه)
شاخص پایداری، لنگر واژگونی ، تغییر مکان جانبی
فصل ۱۷ : خروجی گرفتن برای نرم‌افزارهای “SAFE” و “CAD”
فصل ۱۸ : بررسی مقاطع نهایی از نظر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
مؤلف اثر : محمدرضا گاوزن درونکلا

 


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش سریع زبان چینی در سفر
آموزش سریع زبان چینی در سفر

مدرس : اسحاق حیدری

1
01:57:21
0
قیمت دوره 30٪ 140,000 تومان 200,000
ادامه مطلب
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی
مستر کلاس آموزش کامل فتوشاپ با زیرنویس فارسی

مدرس : اسحاق حیدری

2
13:13:22
0
قیمت دوره 30٪ 190,000 تومان 270,000
ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش تکلا استراکچر از صفر تا صد
آموزش تکلا استراکچر از صفر تا صد
قیمت محصول 147,000 تومان 159,000
ادامه مطلب
آموزش ETABS بتنی همراه با نرم افزار
آموزش ETABS بتنی همراه با نرم افزار
قیمت محصول 360,000 تومان 380,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید