تخفیف!

آموزش ETABS بتنی همراه با نرم افزار

255,000 تومان

توضیحات

اساطیر زبان

آموزش نرم افزار طراحی یکپارچه ساختمان ایتبز یا ایتبس ! بتنی به صورت فارسی بر اساس آیین نامه های و مقررات ساختمانی ایران از مقدماتی تا پیشرفته در سریع آسان منتشر گردید است.

مشخصات این پکیج:

 • نوع لوح فشرده : DVD
 • تعداد لوح فشرده : ۲ عدد
 • مدت زمان آموزش : ۳۰ ساعت
 • سبک آموزش : مالتی مدیا
 • نرم افزار : دارد
 • شماره شناسه اثر ( پروانه انتشار ) : ۸۰۰۲۸۲۰۵۸۸۷۹

نمونه آموزش:

مباحث Benchmark : (( کـلیات سـاخت ، طـراحی و پـردازش ســازه ))

فصل ۱ : مقدمات

 • پیش گفتار ، مرور توانایی‌های ETABS
 • فضای کار، پیش نیازها،دستگاه‌های مختصات
 • المان‌های به‌کار رفته،محورهای مختصات
 • آشنایی با فهرست‌های دستورات

فصل ۲ : آغاز به‌کار

 • ورود به “ETABS 2016” ، شبکه‌بندی

فصل ۳ : فهرست فایل و تعاریف اولیه برای ساخت سازه

 • بررسی فایل‌های اصلی نرم‌افزار “ETABS 2016”
 • و امکان انتقال اطلاعات با قالب‌های مختلف
 • تعریف مصالح و مقاطع برای ساختمان اسکلت فلزی
 • وارد کردن مقطع از کتابخانه‌ی “ETABS 2016”
 • ساخت مقطع جدید با الگوی مقاطع موجود
 • ساخت مقطع جدید با الگوی دلخواه
 • ساخت مقطع با دستکاری مشخصات هندسی

فصل ۴ : سیستم‌های ساختمانی

 • بررسی کلی برخی از سیستم‌های ساختمانی
 • بررسی کلی سیستم‌های ساختمانی موجود در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
 • سیستم ساختمانی سازه‌ی پروژه‌ی پایه‌ای

فصل ۵ : بررسی امکانات نرم‌افزار برای دیدن مدل ساخته شده
فصل ۶ : رسم کردن

 • رسم تیرها ، رسم ستون‌ها، گزینه‌های snap (چسبیدن)
 • رسم نهایی، تعریف المان‌های صفحه‌ای
 • انواع المان صفحه‌ای افقی،المان دال یک‌طرفه،المان دال دوطرفه
 • رسم المان دال یک‌طرفه ، ویژگی‌های نهایی المان دال یک‌طرفه

فصل ۷ : تنظیم گزینه‌های نمایش
فصل ۸ : انتخاب اعضاء
فصل ۹ : قیود

 • دیافراگم، بخش صلب انتهای المان خطی

فصل ۱۰ : بارهای ثقلی

 • الگوی بار (بارگذاری) ، حالت بار (پردازش)، ترکیب بار (طراحی)
 • روند محاسبه‌ی بار مرده،حداقل بارهای زنده‌ی یکنواخت
 • بار زنده، بار برف، الگوهای بار نهایی

فصل ۱۱ : رفتار لرزه‌ای سازه

 • دستگاه جرم و فنر و طیف پاسخ کشسان برای سازه‌ی یک درجه‌ی آزادی
 • دستگاه جرم و فنر سازه‌ی چند درجه‌ی آزادی
 • پردازش مودال برای دستگاه جرم و فنر چند درجه‌ی آزادی
 • برخی از ویژگی‌های مودی
 • نیروهای مودی، جمع‌بندی پردازش مودی
 • پردازش مودی در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰

فصل ۱۲ : روش استاتیکی معادل

 • پیش‌نیازهای روش استاتیکی معادل
 • کلیات روش استاتیکی معادل
 • پارامترهای اصلی روش استاتیکی معادل،پارامتر ضریب رفتار
 • پارامترهای موثر بر روش استاتیکی معادل در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
 • پیکربندی سازه،پیکربندی سازه در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
 • اثر پیکربندی سازه بر روش استاتیکی معادل

فصل ۱۳ : بارگذاری جانبی

 • الگوی بار روش استاتیکی معادل در آیین‌نامه‌ی ۲۸۰۰
 • الگوی بار اصلاح توزیع جرم لرزه‌ای طبقات
 • الگوی بار جانبی ناشی از نواقص هندسی اولیه در سازه‌ی فولادی
 • توزیع جرم لرزه‌ای

فصل ۱۴ : بارگذاری

 • پارامترهای اختصاص بار
 • اختصاص بار به المان‌های صفحه‌ای و خطی
 • بار معادل تیغه‌ها،کاهش بار زنده

فصل ۱۵ : ترکیبات بار

 • ترکیبات بار در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)
 • ترکیبات بار خدمت‌رسانی (سرویس)

فصل ۱۶ : نکات پردازش

 • بررسی اثر p-Δ ، روش‌های پردازش سازه‌ی فولادی

فصل ۱۷ : مقاطع اسکلت فلزی

 • ساخت و کنترل فشردگی مقطع تیرورق
 • ساخت و کنترل فشردگی مقطع توخالی،ساخت مقطع ناودانی دوبل
 • روش مقطع معادل،مقطع معادل ناودانی دوبل
 • ویژگی‌های مقطع معادل ناودانی دوبل
 • ویژگی‌های مقطع در فایل xml (برای مقطع معادل ناودانی دوبل)
 • ضریب تابیدگی (Cw) و آثار آن
 • اختصاص فهرست مقاطع به یک المان خطی
 • تیپ‌بندی مقاطع و ساخت گروه‌ها

فصل ۱۸ : پردازش و خروجی

 • تنظیمات پردازش مودال،اختصاص مقاطع
 • پردازش، بررسی مدل و اصلاح قیود تکیه‌گاهی
 • خروجی‌های گرافیکی،خروجی‌های جدولی

فصل ۱۹ : طراحی سازه‌ی فولادی

 • تنظیمات طراحی (design preferences) کلی سازه‌ی فولادی
 • معرفی و پارامترهای طراحی
 • روش طراحی، ضرایب مقاومت و گزینه‌های لرزه‌ای
 • شرایط مقاطع، خیز، الگوی بار زنده
 • نسبت نیاز به ظرفیت و تعداد تلاش‌های طراحی
 • تنظیمات اختصاصی تیرها،تنظیمات اختصاصی ستون‌ها
 • تنظیمات اختصاصی مهاربندها
 • انتخاب ترکیب بارهای طراحی و آغاز فرایند طراحی

113255875

مباحث فولادی : (( ساخت، پردازش، طراحی و کنترل سازه‌ی فولادی ))

فصل ۱ : بررسی اطلاعات معماری پروژه
فصل ۲ : ساخت هندسه

 • ساخت هندسه‌ی المان‌های خطی و صفحه‌ای

فصل ۳ : اعمال قیود
فصل ۴ : بارگذاری

 • بارگذاری بر المان‌های صفحه‌ای ، بارگذاری بر المان‌های خطی
 • بارگذاری و چگونگی ساخت راه‌پله و خرپشته، بارگذاری لرزه‌ای جانبی
 • حالت‌های بار برای پردازش و ترکیبات بار برای طراحی
 • اعمال آثار p-Δ، جرم موثر لرزه‌ای
 • تنظیمات پردازش مودال و کاهش سربار زنده

فصل ۵ : پردازش، رفع عیوب و ویرایش نهایی سازه
فصل ۶ : طراحی
فصل ۷ : بررسی‌های پایانی لرزه‌ای

 • طراحی پایانی (گام نخست) و بررسی نظم پیچشی
 • پردازش طیفی، ضریب نامعینی (ρ)، خروج از مرکزیت اتفاقی
 • لنگر واژگونی،شاخص پایداری، تغییر مکان جانبی
 • دوره‌ی تناوب طبیعی سازه (از نمونه‌ی عددی)
 • و بررسی دوباره‌ی پارامترهای لرزه‌ای

فصل ۸ : خروجی گرفتن برای نرم‌افزارهای “SAFE” و “CAD”

مباحث بتنی : (( ساخت، پردازش، طراحی و کنترل سازه‌ی بتنی ))

فصل ۱ : بررسی اطلاعات معماری پروژه
فصل ۲ : جزئیات بارگذاری (بار مرده)
فصل ۳ : مشخص کردن محورهای اصلی برای ساخت هندسه‌ی سازه
فصل ۴ : ویژگی‌های مصالح
فصل ۵ : تعریف مقاطع

 • تعریف مقاطع المان‌های خطی ، تعریف مقاطع المان‌های صفحه‌ای

فصل ۶ : رسم هندسه

 • رسم المان‌های خطی، رسم المان‌های صفحه‌ای

فصل ۷ : بارگذاری

 • بارگذاری بر المان‌های صفحه‌ای
 • بارگذاری بر المان‌های خطی
 • بارگذاری زلزله‌ی قائم
 • کاهش بار زنده

فصل ۸ : اعمال بار لرزه‌ای جانبی (روش استاتیکی معادل)

 • اعمال پارامترهای روش استاتیکی معادل
 • توزیع برش به‌دست آمده از روش استاتیکی معادل و اعمال آثار خرپشته

فصل ۹ : حالت‌های بار برای پردازش، ترکیبات بار برای طراحی و اعمال اثر p-Δ
فصل ۱۰ : بارگذاری و چگونگی ساخت راه‌پله
فصل ۱۱ : اعمال قیود، جرم موثر لرزه‌ای

 • تنظیمات پردازش مودال و ضریب بخش صلب انتهای المان خطی

فصل ۱۲ : ضرایب کاهش سختی المان‌های خطی
فصل ۱۳ : اعمال ضرایب کاهش سختی طراحی ، پردازش

 • بررسی درستی رفتار مدل ساخته‌شده و اصلاح چگونگی اعمال دیافراگم

فصل ۱۴ : پردازش و تنظیم پارامترهای طراحی
فصل ۱۵ : ویرایش‌های پایانی (کلی)

 • معرفی تغییرات
 • اصلاح رویکرد جایگذاری تیر نیم‌طبقه
 • تغییر ویژگی مصالح و اعمال ضرایب کاهش جرم و وزن
 • بارگذاری تیرهای راه‌پله
 • اصلاح موقعیت هندسی ستون‌ها با توجه به مقاطع جدید

فصل ۱۶ : طراحی و بررسی‌های لرزه‌ای پایانی

 • طراحی پایانی (گام نخست)
 • یافتن دوره‌ی تناوب طبیعی سازه و اصلاح پارامترهای موثر بر برش پایه
 • بررسی نظم پیچشی
 • پردازش طیفی(ضریب نامعینی (ρ) و هم‌پایه‌سازی برش پایه)
 • شاخص پایداری، لنگر واژگونی ، تغییر مکان جانبی

فصل ۱۷ : خروجی گرفتن برای نرم‌افزارهای “SAFE” و “CAD”

فصل ۱۸ : بررسی مقاطع نهایی از نظر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مؤلف اثر : محمدرضا گاوزن درونکلا

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ETABS بتنی همراه با نرم افزار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست