آموزش سالیدورک به صورت مفهومی و گام به گام (با امکان دریافت مدرک معتبر)

بیش از ۲۸ ساعت آموزش مفهومی سالیدورک به صورت گام به گام به همراه فیل های تمرینی توسط مدرس علی آقا نوری کارشناس ارشد هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در سریع آسان منتشر گردید. این آموزش به زبان فارسی است.

عناوین دی وی دی شماره ۱

فصل اول: مقدمه ای بر SolidWorks

 • آشنایی با محیط SolidWorks

فصل دوم : طرح دو بعدی – (Sketch)بخش اول

 • تولید یک طرح دو بعدی و انواع رنگ قید گذاری
 • نحوه ترسیم مستطیل و قید گذاری آن
 • نحوه ترسیم دایره و قید گذاری آن
 • نحوه ترسیم قطاع یک دایره و قید گذاری آن
 • مروری بر قید گذاری
 •  تمرین
 • نحوه ترسیم چند ضلعی منتظم و قید گذاری آن
 •  نحوه ترسیم بیضی و قید گذاری آن

فصل سوم : طرح دو بعدی – (Sketch)بخش دوم

 • منحنی ساده
 • منحنی ساختاری
 • منحنی با معادله
 • کنترل منحنی

فصل چهارم : ویرایش – Sketchبخش اول

 • آموزش حک کردن یک متن بر روی شکل سه بعدی
 • گرد کردن گوشه ها (Fillet)
 • پخ زدن گوشه ها (Chamfer)
 • دو لبه کردن (Offset)
 • برش خطوط اضافی (Trim)

فصل پنجم : ویرایش – Sketchبخش دوم

 • قرینه سازی (Mirror)
 • الگو برداری دایره ای (Circular Pattern)
 • الگو برداری خطی (Linear Pattern)
 • رد کردن تصویر و نحوه ایجاد طرح دو بعدی حدودی از آن
 • انتقال ، چرخاندن و مقیاس دادن یک طرح دو بعدی
 • اصلاح و تعریف یک طرح دو بعدی جهت آماده سازی برای دستورات سه بعدی

فصل ششم : حجم دهی طرح دو بعدی

 • مقدمه ای بر دستور Extrude
 • حجم سازی پیشرفته با Extrude – بخش اول
 • حجم سازی پیشرفته با Extrude – بخش دوم
 • تمرین حجم سازی با Extrude
 • مقدمه ای بر دستور Revolve
 • تمرین حجم سازی با Revolve

فصل هفتم : ایجاد صفحات مجازی

 • نحوه ایجاد صفحات مجازی
 • تمرین

فصل هشتم : ویرایش طرح های سه بعدی – بخش اول

 • آشنایی باFillet در محیط سه بعدی
 • Fillet پیشرفته در محیط سه بعدی
 • تنظیمات دستورFillet و آشنایی با Fillet متغیر و انواع آن
 • آشنایی با Chamferدر محیط سه بعدی
 • آشنایی با تنظیمات Chamferو چگونگی پخ زدن متغیر
 • آشنایی باShell در محیط سه بعدی
 • تمرین مربوط به دستور Shell
 • آشنایی باRib در محیط سه بعدی
 • تمرین مربوط به دستور Rib

فصل نهم : ویرایش طرح های سه بعدی – بخش دوم

 • سوراخ کاری در محیط سه بعدی (Hole)
 • ایجاد رزوه در محیط سه بعدی
 • مقیاس دادن اجسام (Scale)
 • ایجاد دستگاه مختصات مجازی
 • برش در محیط سه بعدی (Split)

فصل دهم : ۳D Sketch

 • آشنایی با ۳D Sketch
 • نمونه کار با ۳D Sketch
 • آشنایی با خط برش (Split Line)
 • آشنایی با ایجاد منحنی با استفاده از تصویر کردن(Project Curve)
 • ایجاد منحنی با استفاده از نقاط موجود (Through Reference Points)
 • ایجاد منحنی با استفاده از مختصات دهی (Through XYZ Points)
 • مارپیچ (Helix And Spiral)
 • تمرین کار با منحنی

فصل یازدهم : Sweep

 • آشنایی با دستور Sweep
 • خط مسیر در دستور Sweep
 • روش های انتخاب منحنی و پروفیل (Selection Manager)
 • ایجاد Sweepبا استفاده از خطوط راهنما
 • تنظیمات – Sweep بخش اول
 • تنظیمات – Sweep بخش دوم
 • تنظیمات – Sweep بخش سوم
 • تنظیمات – Sweep بخش چهارم
 • تنظیمات – Sweep بخش پنجم
 • برش و ایجاد رزوه (Sweep Cut)
 • برش با ابزار برش توسط Sweep Cut

فصل دوازدهم : Loft

 • آشنایی با دستور Loft برای ایجاد اجسام پیچیده
 • انتخاب پروفیل و ایجاد حجم توسط دستور Loft
 • ایجاد Loft با استفاده از خطوط راهنما
 • تنظیمات دستور – Loft بخش اول
 • تنظیمات دستور – Loft بخش دوم
 • ایجاد Loft با استفاده از خط محور یا CenterLine
 • تنظیمات دستور – Loft بخش سوم
 • تمرین مربوط به Loftو Sweep

فصل سیزدهم : الگو برداری پیشرفته

 • الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش اول
 • الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش دوم
 • الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش سوم
 • الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش چهارم
 • الگو برداری خطی (Linear Pattern) – بخش پنجم
 • الگو برداری دایروی (Circular Pattern) – بخش اول
 • الگو برداری دایروی (Circular Pattern) – بخش دوم
 • الگو برداری دایروی (Circular Pattern) – بخش سوم
 • قرینه سازی (Mirror) در سه بعد
 • الگو برداری تحت یک منحنی (Curve Driven Pattern)
 • الگو برداری تحت ابر نقاط (Sketch Driven Pattern)
 • الگو برداری تحت جدول نقاط (Table Driven Pattern)
 • الگو برداری با انتشار یک طرح در یک صفحه (Fill Pattern)
 • الگو برداری متغیر در ابعاد و مسیر (Variable Pattern)
 • تمرین مربوط به الگو برداری

عناوین دی وی دی شماره ۲

فصل اول : مشخصات یک قطعه در محیط نرم افزار

 • تعریف شناسنامه یک قطعه
 • پیکربندی قطعات (تغییر ابعاد قطعات مشابه)
 • پیکربندی قطعات (تغییر ماهیت در پیکربندی)
 • پیکربندی قطعات (تهیه نقشه ساخت با استفاده از پیکربندی)
 • رنگ بندی و شناسنامه پیکرهای تعریف شده

فصل دوم : مدل سازی قطعات پیشرفته

 • وارد کردن یک قطعه در محیط Part
 • کپی کردن و جانمایی یک Body در محیط Part
 • تکنیک پیکربندی و جانمایی شکل ها در محیط Part
 • نحوه ذخیره کردن جداگانهBody در محیط Part
 • دستورAdd,Subtract از محیط Part و تولید یک قالب پلاستیکی

فصل سوم : کار بر روی ظاهر قطعات

 • تعریف خواص ظاهری و یا تغییر رنگ
 • تعریف مواد بر روی قطعات
 • تعریف محیط قرار گیری قطعات و تهیه Render و عکس
 • تعریف نور در محیط استودیو
 • تعریف دوربین در محیط SolidWorks
 • تعریف مسیر حرکت در نرم افزار
 • نسبت دادن خواص یک ماده به یک جسم و نحوه محاسبه آنها

فصل چهارم : مونتاژ (Assembly)

 • وارد کردن یک قطعه به محیط مونتاژ
 • قید گذاری ( بخش اول)
 • قید گذاری ( بخش دوم)
 • پیکربندی – نمای انفجاری در مونتاژ
 • قید گذاری ( بخش سوم)
 • اصلاح ابعاد قطعات در محیط مونتاژ (بخش اول)
 • اصلاح ابعاد قطعات در محیط مونتاژ (بخش دوم)
 • نسبت دادن ابعاد قطعات به یکدیگر به منظور پارامتریک کردن
 • الگوبرداری یا Pattern در محیط مونتاژ
 • قرینه سازی یا Mirrorدر محیط مونتاژ
 • جایگزینی یک Partدر محیط مونتاژ (بخش اول)
 • حرکت دادن قطعات در محیط مونتاژ
 • کاهش حجم محیط گرافیکی در مونتاژ
 • جایگزینی یک Part در محیط مونتاژ (بخش دوم)
 • تهیه نقشه از روند مونتاژ و پیکربندی
 • بررسی محل های تداخل قطعات در یک مونتاژ

فصل پنجم : تهیه نقشه (Drawing)

 • وارد کردن یک قطعه به محیط نقشه کشی
 • تهیه نما در محیط نقشه کشی و تهیه نقشه انفجاری
 • اندازه گذاری
 • سه نمای استاندارد در محیط نقشه کشی
 • تهیه نمای کمکی (بخش اول)
 • تهیه نمای کمکی (بخش دوم)
 • حذف برخی از قطعات از یک نما
 • تهیه نمای برش خورده از یک قطعه (بخش اول)
 • تهیه نمای برش خورده از یک قطعه (بخش دوم)
 • تنظیمات برش
 • برش یک مدل مونتاژ شده
 • تهیه و اصلاح صفحه کاری وSheet ها در محیط نقشه کشی
 • تهیه و اصلاح صفحه کاری و ارتباط شناسنامه قطعه به صفحه کاری
 • بالن گذاری در محیط نقشه کشی
 • تهیه جدولBOM به همراه شناسنامه قطعه (بخش اول)
 • تهیه جدولBOM به همراه شناسنامه قطعه (بخش دوم)
 • تهیه جدول برش سازه ها – جدول خرید
 • تهیه جدول سوراخ کاری

فصل ششم : Surface Model

 • آشنایی با پوسته ها و نحوه ایجاد کردن پوسته های اولیه
 • دستورات Revolveو Extrudeدر پوسته ها
 • دستورات Sweepو Loftدر پوسته ها
 • ایجاد یک پوسته آزاد با دستور Boundary
 • تولید پوسته یک ماوس (تمرین اول)
 • تهیه سطح گسترده یک پوسته با رویکرد پرسکاری در فلزات و همچنین خیاطی
 • تولید پوسته درپوش اسپری (تمرین دوم)

فصل هفتم : جوش کاری و مدل سازی سازه

 • آشنایی با تولید یک سازه با استفاده از Structural Members
 • اصلاح اتصالات با استفاده از برش کاری (Trim/Extend)
 • بستن انتهای پروفیل (End Cap)
 • تولید لچکی
 • انواع جوش کاری در سازه ها (Weld bead)
 • تهیه نقشه از Structural Members و جدول ساخت

فصل هشتم : ورق کاری

 • تبدیل یک مدل به مدل ورق کاری
 • تهیه پایه ورق کاری
 • نحوه ایجاد Flange
 • نحوه ایجاد قاب (Miter Flange)
 • نحوه ایجاد لبه (Hem)
 • نحوه ایجاد دو خم (Jog)
 • نحوه خم کاری (Skecthed Bend)
 • استفاده از دستورات Features در ورق کاری
 • نحوه ایجاد نمایCross Break
 • ابزار فرم دهی در ورق کاری
 • نحوه ایجاد ابزار فرم دهی در ورق کاری
 • تهیه نقشه ساخت و ورق کاری
 • ورق کاری با دستور Loft
 • مثال ورق کاری با دستور Loft

فصل نهم : پارامتریک کردن قطعات

 • تعریف معادله در SolidWorks
 • حذف / اضافه کردن بخشی از دستورات با استفاده از معادلات
 • انواع توابع در SolidWorks
 • تعریف یک متغیر محلی در معادلات (Global Variables)
 • تعریف جدول پارامتریک سازی (Design Table)

فصل دهم : نشانه و تلرانس گذاری

 • تلرانس گذاری ابعادی
 • تلرانس گذاری هندسی اتوماتیک
 • آشنایی با تلرانس گذاری هندسی به صورت تئوری و عملی
 • نحوه استفاده از تلرانس گذاری هندسی ایجاد شده در محیط سه بعدی
 • انواع نشانه ها در SolidWorks
 • آشنایی با صافی سطح و نحوه استفاده از آن در نقشه کشی

مشخصات محصول

 • صادر کننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • شماره مجوز اثر۸۰۲۱۴۷۰۶۰۹۳۹
 • نوع دیسک DVD9
 • تعداد دیسک ۲ حلقه
 • مدت آموزش :بیش از ۲۸ ساعت آموزش
 • سایر توضیحات :قابل اجرا بر روی کامپیوتر بدون محدودیت در نصب و اجرا

آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,900,000 1,500,000 تومان
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
قیمت محصول 11٪ 350,000 310,000 تومان
ادامه مطلب
آموزش پروژه محور جنگو
آموزش پروژه محور جنگو
قیمت محصول 10٪ 390,000 350,000 تومان
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

 • علی
  علی آیا این دیدگاه مفید بود ؟

  مدرک معتبر رو چطور می توان دریافت کرد

  پاسخ
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید