آموزش اس پی اس اس + نرم افزار

بیش از ۷۲۰ دقیقه آموزش به همراه نرم افزارهای مورد نیاز توسط استاد شهیدی آموزش داده شده است. این مجموعه در حال حاضر کاملترین آموزش در این زمینه است.

این آموزش تصویری اس پی اس اس ۲۴ که توسط استاد شهیدی تدریس شده است، با زبانی ساده و قابل درک همه مفاهیم را آموزش داده است. به همین دلیل در صورت عدم آشنایی با این برنامه، نگرانی وجود نخواهد داشت و می‌توانید با مشاهده دقیق این محتوای آموزشی به طور کامل بر مباحث SPSS مسلط شوید.

  •  فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
  • تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
  • آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
  • آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore
  • سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و…

اینجا نمونه ای از این آموزش راببینید:

سرفصل های آموزشی SPSS 24

۱- تاریخچه نرم افزار
۲- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)
۳- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)
۴- معرفی منوهای نرم افزار
۵- فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
۶- فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار
۷- تعریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار
۸- تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
۹- نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار
۱۰- آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
۱۱- استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها
۱۲- آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive
۱۳- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)
۱۴- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم)
۱۵- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش۱)
۱۶- روابط بین دو متغیر- مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش۲)
۱۷- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش اول)
۱۸- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش دوم)
۱۹- محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش سوم)
۲۰- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش اول)
۲۱- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش دوم)
۲۲- ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش سوم)
۲۳- تعریف آزمون فرض میانگین در حالات مختلف – دستور Means
۲۴- آزمون فرض مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت – دستور One Sample T Test
۲۵- آزمون فرض مقایسه میانگین نمونه زوجی – دستور Paired Sample T Test
۲۶- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور ۲ Independent Sample T Test (بخش۱)
۲۷- آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور ۲ Independent Sample T Test (بخش۲)
۲۸- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش اول)
۲۹- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش دوم)
۳۰- آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش سوم)
۳۱- معرفی مفهوم رگرسیون – Regression
۳۲- معرفی مدل رگرسیون خطی و مفهوم کمترین مربعات خطا – Least Square
۳۳- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش اول)
۴۳- ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش دوم)
۳۵- معرفی آمار ناپارامتری و آزمون‌های ناپارامتری – Non Parametric Test
۳۶- آزمون فرض ناپارامتری دو جمله ای – دستور Binomial
۳۷- آزمون فرض ناپارامتری – دستور Chi Square
۳۸- سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و…

سرفصل های آموزشی SPSS 23

۱-تاریخچه نرم افزار
۲-شروع کار با نرم افزار بخش اول
۳-شروع کار با نرم افزار بخش دوم
۴-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول
۵-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم
۶-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار
۷-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)
۸-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول
۹-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم
۱۰-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم
۱۱-نحوه استفاده از Help نرم افزار
۱۲-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش اول
۱۳-معرفی روند Frequencies (ایجاد جداول فراوانی و نمودارهای Pie و Bar و Histogram) بخش دوم
۱۴-معرفی روند Descriptive و محاسبه شاخص های میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، چولگی و سایر شاخص های مرکزی و پراکندگی
۱۵-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش اول
۱۶-معرفی روند Explore و محاسبه شاخص های مرکزی یک متغیر پیوسته به تفکیک یک متغیر گسسته بخش دوم
۱۷-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش اول
۱۸-معرفی روند Crosstabs و معرفی آزمون کای – اسکور (خی دو) بخش دوم
۱۹-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش اول
۲۰-معرفی روند Bivariate Correlation و همبستگی بین متغیرها بخش دوم
۲۱-معرفی روند Partial Correlation
۲۲-نحوه ترسیم نمودار میله ای و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش اول
۲۳-نحوه ترسیم نمودار میله ای و کلیه تنظیمات مربوط به آن بخش دوم
۲۴-نحوه ترسیم نمودار خطی و کلیه تنظیمات مربوط به آن
۲۵-آموزش آزمون فرض و انواع آن
۲۶-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد ثابت با استفاده از One Sample T Test
۲۷-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین یک جامعه زوجی با استفاده از Paired Sample T Test
۲۸-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش اول
۲۹-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین دو جامعه مستقل با استفاده از Independent Sample T Test بخش دوم
۳۰-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش اول
۳۱-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش دوم
۳۲-معرفی آزمون فرض مقایسه میانگین بیش از دو جامعه مستقل با استفاده از ANOVA بخش سوم
۳۳-معرفی کامل منوی Data ـ گزینه Sort Cases
۳۴-معرفی کامل منوی Data ـ گزینه Merge Files
۳۵-معرفی کامل منوی Data ـ گزینه Split File
۳۶-معرفی کامل منوی Data ـ گزینه Select Cases
۳۷-معرفی کامل منوی Data ـ گزینه Weight Cases
۳۸-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزینه Compute Varialbe
۳۹-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزینه Count Values
۴۰-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزینه Recode Variables (متغیر مشابه ، متغیر دیگر ، اتوماتیک) بخش اول
۴۱-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزینه Recode Variables (متغیر مشابه ، متغیر دیگر ، اتوماتیک) بخش دوم
۴۲-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزینه Recode Variables (متغیر مشابه ، متغیر دیگر ، اتوماتیک) بخش سوم
۴۳-معرفی برخی از زیرمنوهای مهم Transform ـ گزینه Recode Variables (متغیر مشابه ، متغیر دیگر ، اتوماتیک) بخش چهارم
۴۴-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش اول
۴۵-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش دوم
۴۶-معرفی منوی Regression و آموزش کامل استفاده از رگرسیون خطی ساده بخش سوم
۴۷-معرفی آزمون های ناپارامتری در نرم افزار SPSS 23
۴۸-معرفی آزمون ناپارامتری Binomial
۴۹-معرفی آزمون ناپارامتری Chi Square
۵۰-معرفی آزمون ناپارامتری One Sample K-S
۵۱-معرفی آزمون ناپارامتری Two Independent Samples
۵۲-معرفی آزمون ناپارامتری Kruskal Wallis

سرفصل های آموزشی SPSS 20

۱) حذف نرم افزار از ویندوز
۲) نکات لازم برای طراحی پژوهش
۳) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب
۴) طراحی پرسشنامه ها
۵) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش
۶) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها
۷) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش
۸) کد گذاری پاسخ های باز
۹) اجرای نرم افزار
۱۰) رابط کاربر نرم افزار
۱۱) باز کردن یک فایل داده موجود
۱۲) کار با فایل های داده
۱۳) ایجاد فایل داده جدید
۱۴) پنجره های مختلف نرم افزار
۱۵) کادر های گفتگو
۱۶) استفاده از راهنمای نرم افزار
۱۷) مراحل انجام کار
۱۸) تعریف متغییر ها
۱۹) راه های میانبر برای تعریف متغییرها
۲۰) وارد کردن داده ها
۲۱) تکنیک های خاص در برسی داده ها
۲۲) تصحیح اشتباهات در داده ها
۲۳) فرایند برسی داده ها
۲۴) متغییر های طبقه ای
۲۵) متغییرهای پیوسته
۲۶) داده های از دست رفته
۲۷) سنجش نرمال بودن داده ها
۲۸) برسی داده های خارج از دامنه
۲۹) فواید استفاده از نمودارها
۳۰) نمودارهای ستونی
۳۱) نمودارهای میله ای
۳۲) نمودارهای خطی
۳۳) نمودار های پراکنش
۳۴) نمودارهای جعبه ای
۳۵) ویرایش نمودارها
۳۶) انتقال نمودارها به نرم افزار های مختلف
۳۷) آماده سازی داده های خام
۳۸) محاسبه نمره ها
۳۹) تبدیل متغییر ها
۴۰) تقسیم یک متغییر پیوسته به گروه های مختلف
۴۱) تغییر طبقاب در یک متغییر طبقه بندی شده
۴۲) برسی پایانی مقیاس ها
۴۳) الگو های انتخاب روش مناسب
۴۴) برسی روش های مختلف آماری
۴۵) تفاوت بین گروه ها
۴۶) فرآیند تصمیم گیری
۴۷) روش های همبستگی
۴۸) تحلیل همبستگی
۴۹) ضرایب همبستگی
۵۰) مقایسه کردن ضرایب همبستگی
۵۱) همبستگی تفکیکی
۵۲) رگرسیون چند گانه
۵۳) رگرسیون چند گانه استاندارد
۵۴) رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی
۵۵) رگرسیون لوجستیک
۵۶) تحلیل عاملی
۵۷) روش های پارامتریک و غیره پارامتریک
۵۸) آزمون مجذور کای
۵۹) آزمون ویلکاکسون
۶۰) آزمون فرید من
۶۱) آزمونT
۶۲) آزمونT نمونه های پیوسته
۶۳) تحلیل وارایانس یک طرفه
۶۴)آشنایی با spss 21
شماره مجوز : ۸۰۰۰۹۳۰۵۴۱۰۸

اینجا نمونه هایی از این آموزش راببینید:

این محصول شامل گارانتی طلایی سایت سریع آسان میباشد پس با اطمینان خرید نمایید


آموزش های مشابه

مشاهده همه
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو
آموزش صفر تا صد انیمیشن سازی 2 بعدی موهو

مدرس : میلاد فتحیانی

0
19:14:50
0
قیمت دوره 29٪ 1,500,000 تومان 2,100,000
ادامه مطلب
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت
آموزش فوت و فن طراحی وب سایت

مدرس : میلاد فتحیانی

0
15:15:18
0
قیمت دوره 21٪ 1,500,000 تومان 1,900,000
ادامه مطلب

محصولات مشابه

مشاهده همه
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
آموزش ریزن (Reason) از صفر تا صد
قیمت محصول 11٪ 310,000 تومان 350,000
ادامه مطلب
آموزش پروژه محور جنگو
آموزش پروژه محور جنگو
قیمت محصول 10٪ 350,000 تومان 390,000
ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

1 2 3 4 5

نظر درباره «»

    هنوز نظری برای این بخش ثبت نشده است
مشاهده همه نظرات
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
× جهت نصب روی دکمه زیر در گوشی کلیک نمائید
آی او اس
سپس در مرحله بعد برروی دکمه "Add To Home Screen" کلیک نمائید